D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1931_0173c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fotós hirdetéseket!
B e s o r o l á s i   c í m : Fotós hirdetéseket!
A L K O T Ó 
S z e r e p : fotóművész
B e s o r o l á s i   n é v : Besnyő
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1910-2003
V I A F I d : 69109922
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-08
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : hirdetés
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 12. évf. 5-6. sz. (1931. május-június)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hirdetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : formatervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1931
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fotós hirdetéseket!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "BESNYŐ ÉVA fotós hirdetése abból az elgondolásból indul ki, hogy egy sportáruház óriási raktárát nem lehet hirdetni az egyes árucikkek minőségére és olcsóságára való felhívással (akár montírozott képek tömegével, akár jól választott szöveggel) nem az úszódresszt, futballt, futócipőt vagy sítalpat kell propagálni, hanem a sportot magát. Sportoljunk, mert az az erő (férfiideál) és szépség (nőiideál) forrása. A kép is ezt akarja dokumentálni. Magnetikus erővel vonzza tekintetünket a hanyattesni látszó, a kép diagonélisában elhelyezett női alak, az égnek nyújtott két kar és a feltartott diszkosz nyugvó pontjával. A karcsú test, az izmos és mégis finom vonalú kezek, a rejtett arc fiatalságot, erőt és szépséget sejttetnek. Ezt mindnyájan elérhetjük sport révén. A sportok mindegyikhez kell valami felszerelési tárgy, a hirdetés a kedvet felkeltette : most már az áruház címe teljesen elegendő."
(Forrás: Magyar Grafika, 1931. május-június)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Laub Juci: Fotós hirdetéseket!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1059x1749 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna