D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1931_0115.jpg
C Í M 
F ő c í m : H. Berthold AG, Berlin SW 61. Első Magyar Betűöntöde Rt., Budapest
B e s o r o l á s i   c í m : H. Berthold AG, Berlin SW 61. Első Magyar Betűöntöde Rt., Budapest
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-05
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 12. évf. 3-4. sz. (1931. március-április)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdaipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : formatervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1931
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : H. Berthold AG, Berlin SW 61. Első Magyar Betűöntöde Rt., Budapest
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ""City" név alatt újból egy félkövér és kövér betűsorozatot hozott piacra a H. Berthold A.G. berlini betűöntöde (érdekközösségben az Első M agyar Betűöntődével), melyekből 2-2 fokozatot mutatunk be jelen számunkban. A betűk irányzatában, vagy talán divatjában újabban olyan hatást észlelünk, mintha a betűk formájában a kezdethez térnénk vissza, hogy újra végigmenjen azon az úton, amelyet már egyszer megtett. Csak nemrég tértek vissza az egyszerű, dísznélküli, de modernebb alapformájú groteszk betűkhöz, de már ez is kezd háttérbe szorulni és a régi betűfejlődést követve újból elértünk egy lépéssel az "Egyptienne"-hez, az "Antiqua" egy hangsúlyozott formájához. Ha ezt a betűfajtát a modern tipográfia szolgálatába akarjuk állítani, természetesen nem lehetett ezt a régi formájában úgy megtartani, ahogy a régiek megtervezték, hanem a mai szellemnek megfelelőleg kellett ezt módosítani. A Trump György tanár "City" betűjével ez sikerült. Míg az utóbbi idők legtöbb ilyen "Egyptienne"-szerű betűinél szinte csakis lagymatag, újításnak sehogysem nevezhető utánvágásokkal találkozunk, a "City" bizonyos merészséggel a régi alapformát a mai modern irányzatnak megfelelő újszerű formában adja elénk, amely karakterisztikusan kemény, de precíz képhatásával jól illeszkedik be a mai technikába. Hogy ezzel a betűvel tényleg újszerű és kitűnő hatású nyomtatványokat lehet készíteni, legjobban bizonyítja a "City"- mintafüzet. Jellemző, hogy a "Deutsche Buchkunst - Stiftung" ezt a füzetet, melyben csakis a félkövér és kövér "City" betűk kerültek alkalmazásra, az 1931. év legszebb 50 könyve közé választotta."
(Forrás: Magyar Grafika, 1931. március-április)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Berthold-féle blokk betűcsalád
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1447x1398 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna