D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1928_0077_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Címlap egy 1819. évi cirill-betűs évkönyvről, az akkori idők klasszicizáló modorában
B e s o r o l á s i   c í m : Címlap egy 1819. évi cirill-betűs évkönyvről, az akkori idők klasszicizáló modorában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egy német ünnepióda (1870) utolsó oldala és záródísze, a klasszicizáló tartalom tökéletes nyomdai kifejezésével
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Imakönyv 1846-ból, melynek címlapja a biedermeierkorra jellegzetes betűrajzolással és alakcsoportosítással készült
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Illusztráció egy tizenkilencedik század első feléből való ifjusági könyvhöz
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-06-02
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szöveg
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 9. évf. 1-2. sz. (1928. január-február)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdaipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szöveg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borítólap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : imakönyv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ifjúsági könyv
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1819
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1870
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1846
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Címlap egy 1819. évi cirill-betűs évkönyvről, az akkori idők klasszicizáló modorában
Egy német ünnepióda (1870) utolsó oldala és záródísze, a klasszicizáló tartalom tökéletes nyomdai kifejezésével
Imakönyv 1846-ból, melynek címlapja a biedermeierkorra jellegzetes betűrajzolással és alakcsoportosítással készült
Illusztráció egy tizenkilencedik század első feléből való ifjusági könyvhöz
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Címlap (1781) francia betűtípus és keretléc gondos kiválasztásával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 896x1292 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna