D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1927_216_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szlovenszkóban rendezendő kiállítások
B e s o r o l á s i   c í m : Szlovenszkóban rendezendő kiállítások
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Levélfejek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bródi
U t ó n é v : Artur
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Beer
U t ó n é v : Henrik
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Virágh
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Götz
U t ó n é v : Vilmos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-04-08
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : levél
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 8. évf. 6. sz. (1927. június)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : levélpapír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : formatervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1927
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szlovenszkóban rendezendő kiállítások
Levélfej. Eredetije vörös és fekete színekben nyomtatva. Beer Henrik (Kosice-Kassa, Grafika nyomda) munkája.
Levélfej. Eredetije vörös és kék színekben nyomtatva. Bródi Artúr (Bratislava-Pozsony, Slovenská Kníhtlaciaren) munkája.
Levélfej. Eredetije fekete és piros színekben nyomtatva. Virágh József (Kosice-Kassa, Glóbus nyomda) munkája.
Levélfej. Eredetije fekete és piros színekben nyomtatva. Virágh József (Kosice-Kassa, Glóbus nyomda) munkája. Levélfej. Eredetije kék és fekete színekben nyomtatva. Készítették az Athenaeum nyomdában, Kosice-Kassa.
Levélfej. Eredetije piros és fekete színekben nyomtatva. Beer Henrik (Kosice-Kassa, Grafika nyomda rt.) munkája
Levélfej. Eredetije ibolya és fekete nyomású. Götz Vilmos (Presov-Eperjes, Minerva nyomda) munkája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Beer Henrik, Kosice-Kassa, Grafika-nyomda, küldeménye kizárólag akcidenciákat foglal magában. A német és osztrák iskola hatása alatt dolgozik, de emellett elég sűrűn alkalmazza a hajlított sorokat is; okkal és csínnal használja, túlzásba ritkán esik, ez pedig ilyen zsáner mellett örvendetes körülmény.
Nagyszerű kollekciót küldött be Bródi Artúr kolléga a bratislavai Slovenská Knihtlaciaren cégtől. E munkák kivétel nélkül modern felfogású munkák, amelyek elárulják, hogy Bródi kollégánk szorgalmasan lapozgatja a külföldi szaklapokat és azokból valóban tanul is. A kis akcidenciák mindenkor ízléses munkák, finomak még akkor is, ha színezésük reklámszerűen kiabáló, nagyobb dolgai pedig helyes térérzékről tanúskodnak. Különös erőssége és specialitása Bródinak a plakátszedés, mely munkáiból néhány sikerült példát a szövegrészben be is mutatunk. E tekintetben dicséretes ízlést árul el. Munkái között látjuk a német Bildungsverband egy pályázatán dicsérő elismeréssel kitüntetett munkáját is, amely bizonyítja készítője valóban jó kvalitásait.
Virágh József, Kosice-Kassa, a Globus-nyomdában készült munkáit mutatja be. Majdnem valamennyi a köznapi gyakorlatból vett kereskedelmi nyomtatvány, szedésstílus dolgában kifogástalan egyszerűség mellett szereti a geometrikus formákba való csoportosítást.
A kosicei-kassai Athenaeum-nyomdáből ismeretlen beküldő munkáit kaptuk kézhez. E munkák is jó kivitelt, gondos szedést, jó nyomást reprezentálnak. Itt-ott látni túlzásokat, de nyilvánvaló, hogy ezek kivételes esetek. Túlnyomórészben egyenes sorokból szedett, jól csoportosított kompozíciók sorakoznak egymás mellé e gyűjteményben, amely dicséretére válik a készítőknek.
Götz Vilmos (Presov, Minerva-nyomda) eperjesi kolléga kis gyűjteménye válogatott jó munkákat, csupa egyszerű akcidenciákat tartalmaz, amelyek a köznapi gyakorlati életben valóban kielégíthetik a megrendelőket. Néhány plakátját is beküldötte s ezek már a reklámszerűbb szedés terén való otthonosságot bizonyítják, ami egy kis városban megbecsülendő jótulajdonsága minden szedőnek. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1927. június)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Virág József: A Szlovenszkóban rendezendő kiállítások: Levélboríték
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2077x358 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna