D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1927_448.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Offset" tégely sajtó
B e s o r o l á s i   c í m : Offset" tégely sajtó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-13
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 8. évf. 11-12. sz. (1927. november-december)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatechnikai berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tégelysajtó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ofszetnyomtatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festékezőmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festékező henger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1927
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Offset" tégely sajtó
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az alábbiakban röviden, de azért jól érthetően olyan tégely nyomósajtót kívánunk ismertetni, amelyen magasnyomtatású betűkről és klisékről offsetnyomtatást lehet végezni. Hogy a gép fejlődésmenetét nyomon kísérhesük, utalunk a már évek óta ismert Grosse-féle "Reform" tégelynyomó-sajtóra, melynek két hengerkocsis festékezőhengerei a gép működése közben állandó körforgásban vannak a gép körül, aminek előnyeit kihasználva, 1923-ban az "Universelle" J. C. Müller & Co, Dresden A 24 gépgyár megteremtette az offset-tégelynyomósajtót többszínű offsetnyomtatványok készítésére.
Az "Offset" tégelynyomósajtó Universelle kiváló festékezőművel bír, amely oldalmozgásos nagy b) festékezőhengerből, négy föladóhengerből (1. ábra a, a1, a2 és a3), hat c) dörzsölőhengerből valamint egy d) váltódörzsölőbői áll amelyek az f) festéket emelő segítségével az e) festékvályú g) duktorától kapják.
A nyomtatóforma megszilárdítása céljából két nyomólap van a tégelysajtón elrendezve. A T tégellyel szemben levő k) nyomóalap szilárdan a géptesthez van hozzáöntve és az n) gumilemez fölvételére szolgál. A gép hátsó oldalán lévő l) nyomóalap a gépbe van betéve, záróhorgokkal megerősítve és tetszés szerint kivehető Az l) hátsó alapba emelik be az m) nyomóformát és a szokásos módon zárják."
(Forrás: Magyar Grafika, 1927. november-december)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "Reform" tégelysajtó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 986x1033 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna