D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1926_0075_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az offsetgépek beszerzésének irányelvei
B e s o r o l á s i   c í m : Offsetgépek beszerzésének irányelvei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-01-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 7. évf. 3-4. sz. (1926. március-április)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ofszetnyomtatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lemez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomóhenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1926
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az offsetgépek beszerzésének irányelvei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A legrégibb kísérleti offsetgép állítólag úgy készült, hogy egy meglévő körforgógéphez kombinálták a litográfiái nyomógépeken használatos festékező és nedvesítő szerkezeteket. Ezt a kezdetleges kísérleti szerkezet sematikus rajzát az 1. ábra mutatja, amelyen az A a lemezhenger, B a gumival borított henger, C a tulajdonképeni nyomóhenger.
Az offsetgépeket általában két csoportba oszthatjuk, olyanokra, melyek a fentebb említett legrégibb offsetgéprendszeren alapulnak, (1. ábra) és a kétlemezes típusra (2. ábra). Európában leginkább az utóbbi típus terjedt el.
Az 1. ábrán látjuk, hogy a három egyforma méretű hengeréről bíró gépen a lemezhenger van legfelül, alatta vannak elhelyezve a gumi- és a nyomóhengerek, amelyek közé rakják be az íveket. Ennek a típusnak a hátrányai szembetűnőek. A nedvesítő szerkezetet meglehetősen alkalmatlan helyre: a berakó fölé és a festékező hengerek közelébe kell helyezni. A litográfus sok tudják, hogy a lemezt csak a nedvesítés után és a festékezés előtt lehet kellőképpen tisztogatni. Minthogy itt a nedvesítő hengerek a festékező hengerek mellett vannak elhelyezve, a lemezt csak a festékezés után lehetséges tisztogatni. Emiatt gyakran nagyszámú makulatúra keletkezik, valahányszor a lemezt valamilyen defektus miatt javítani kell. A megnyomott ívek is túlságosan közel a padlóhoz kerülnek ki a gépből és egy nagy gépben a festék is sokkal magasabbról folyik le, mint ahogy tényleg szükséges.
A kétlemezes offsetgép (2. ábra) kétféle típusának az előbbitől teljesen különböző szerkezete, az egyenlő nagyságú lemezes gumihengerrel és félakkora nyomóhengerrel többféle előnyt nyújt. Miként a kéttúrás nyomógépeken, a nyomóhenger egyik fordulata itt is nyomásra és a következő fordulata pedig kirakásra szolgál. A festékezőhengerek legfelül vannak elhelyezve, míg a nedvesítőhengerek a lemezhenger alján, úgyhogy közbül elegendő térköz marad. Azonfelül, hogy egy nagy henger tökéletesebb festékezést is tesz lehetővé, miután azon egy festékdörzsölő lemeznek is jut hely.
Ugyanez az elv szellemes variációja a kombinált két színt, vagy elő- és hátnyomást egyszerre végző offsetgép (3. ábra), amelynek kezelése igen egyszerű és amelyen épúgy mint a kéttúrás egy színt nyomó gépen a következő négy változatban a legfinomabb munkát lehet előállítani: a ) két színt az ív előlapján, b) egy és ugyanazt a színt az első - és hátlapon, c) különböző két színt elő- és hátlapon, d ) csak egy színt. ..."
(Forrás: Magyar Grafika, 1926. március-április)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A frankenthali offset-sajtó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 966x1019 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna