D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1923_2852_004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erdélyi levélfejpályázat
B e s o r o l á s i   c í m : Erdélyi levélfejpályázat
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A díjazott munkák reprodukciói
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-07-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : levél
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 4. évf. 10. sz. (1923. december)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : levélpapír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pályázat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : formatervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1923
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erdélyi levélfejpályázat
A díjazott munkák reprodukciói
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az első szedésdíjjal - 300 lei - kitüntetett pályamunka a "Timisoara" jeligéjű levélfej. A három kurzív sort kivéve, az egész munka rajz. A gyárépület sziluetje a szalaggal, festékes dobozokkal és hengerekkel dohányszínü, a szöveg lila, a sziluet és a három szedett sor közötti csík pedig szürke színű. Jó kompozíció, amit még inkább javított volna, ha a három szedett sort valami félkövér groteszk betűből szedi a pályázó: Mailänder Manó.
A szedés és nyomás második díját (200-200 lei) a "Nem pesti" jeligéjű munkával vitték el Süssmann Kálmán, illetve Préda János (Cluj-Kolozsvár) kollégák. Színezése: a gyári sziluet, a vonal- és a záródísz kékesszürke, a fősor és védjegy alatti tónus pedig rózsaszínű, a szöveg fekete. Összhatása jó, egyébként a három kisebb fokozatú sor betűje ennél a a munkánál is túlvékony.
A rajz kivitele egyébként igen precíz. Míg az előbb leírt bárom munka inkább szedéssel kombinált rajz, addig a harmadik szedésdíjjal jutalmazott "Block 4" jeligéjű munka rajzzal kombinált szedéskompozíció. A rajzolt rész barna színű, a szöveg fekete, a fősor alatti tónus barnásszürke. A kompozíció jóságát hátrányosan befolyásolja, hogy a sorok hajlítása nem simul precízen a rajz vezetővonalaihoz. Szedője: Marionov Oszkár kolozsvári kolléga.
Dicséretet kapott úgy a szedésért, mint a nyomásért az "1900" jelzésű pályamunka. A tónus világosbarna, a védjegy és a fősor alatti vonal világoskék, a szöveg pedig barna színű. Szolid és korrekt sorszedés és csoportosítás, a védjegynek azonban jobb helye lett volna a tónus felett. Szedte Stein Lajos, nyomta Beticsik Béla (Oradeamare-Nagyvárad).
Dicséretet kapott az "Ambíció" jeligéjű munka szedője is: Ogruczán László (Cluj-Kolozsvár). E munka színezése : a rajzolt rész téglavörös, a fősor alatti tónus lilásszürke, a szöveg fekete. A munka összhatása határozottan kellemesebb lett volna, ha a magyar és német nyelvű, hullámos kiképzésű sorok belső végeit legalább 2 ciceróval magasabbra emeli, miáltal az ezen sorok és a fősor közötti üres hely redukálódott s a munka egységesebb foltot adott volna. A pályamunka nyomója Préda János.
A nyomás első díját a "Magyar Grafika" jeligéjű magyar munka kapta. Nyomója Ziegler Ferenc (Athenaeum). E munka szolíd és finom kivitelű se mellett egyszerű eszközökkel készült. Az oldallécek és Kengerek világos kék színűek, a szöveg fekete. Nagy kár, hogy a szedéskompozíció túlságosan terjedelmes és laza. Szedője: Hubert Adolf (jelenleg Milanó).
A harmadik nyomás díját a szekszárdi Molnár nyomda egyik gépmestere: Komlósi Imre nyerte el a "Block" jeligéjű munkával. Szedője Kaufmann Mátyás."
(Forrás: Magyar Grafika, 1923. december)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szemle a külföldi szaklapok felett : Levélfej-szedéspélda a Graphische Revue című szaklapból. Hirdetésmintaoldal a Graphische Revue című wieni szaklapból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 694x2347 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna