D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1923_2767_002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mikor jó plakát?
B e s o r o l á s i   c í m : Mikor jó plakát?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Peter's Union cég plakátja, reklám hatását számszerűleg állapították meg
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-06-24
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : plakát
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 4. évf. 2. sz. (1923. február)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : plakát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reklámplakát
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi hatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1923
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mikor jó a plakát?
1. ábra. A Peter's Union cég plakátja, reklám hatását számszerűleg állapították meg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A modern ipari és kereskedelmi életnek ma már valóban nélkülözhetetlen eszköze az ízléses, feltűnő, művészi kivitelű plakát. Egyetlen jó plakát népszerűbbé tehet valamely iparcikket, gondolat t vagy eszmét minden más, bármily terjedelmes reklámnál. A kérdés csak az, mikor jó a plakát vagy melyik plakát jó. A válasz nagyon egyszerű : amelyik legjobban fejezi ki a reklám lényegét, vagyis az a plakát, amelyik a nézők zömének figyelmét tereli arra a tárgyra, amelyet a gyáros, a vállalkozó hirdetni akar.
Világos, hogy a plakát elbírálásánál mindig a nézők szubjektív benyomásai az irányadók. Ezért a berlini kereskedelmi főiskola gazdaságlélektani intézetének vezetője, Moede dr. megpróbálta a szubjektív benyomásokat objektív formában rögzíteni. Asszisztense, Schorn Mária dr. segítségével kiválasztott egy plakátot és két percig mintegy ötven néző elé tartotta, hogy azután a nézők kikérdezése döntse el, mi ragadta meg figyelmüket a legjobban. A kísérletül használt plakát a frankfurti Peter's Union cég gumiabroncsát óhajtotta reklámozni. A nézők két percig állottak a plakát előtt, elfüggönyözték a plakátot és kikérdezték a nézőket, mit láttak , hogy ilyen módon számszerűleg lehessen megállapítani a plakát toborzó hatását.
A nézők egyike-másik a szavakkal írta le a plakátot, mások reflxiókat, bírálatot fűztek a látottakhoz. Moede kísérlete a következő eredményhez vezetett:
A nézők legtöbbje, 84%-a csak katonára emlékezett; 60%-a autót látott; 50%-ának figyelmét a cég neve (Peter's Union) ragadta meg. A plakát lényege, a gumiabroncs csak a nézők 26%-ának keltette föl a figyelmét; 18% abroncsjavítást vett észre, 17% pneumatikról tudott. Magát a plakát leglényegét, hogy tudniillik a cég gumiabroncsot ajánl, csak 14% vette észre, 10% mindössze a tábori csukaszürkére emlékezett, 6% autó reklámot látott a plakáton, tehát teljesen félreismerte azt, 5%-nak a szemét kapta meg az Unió fogalma, 4% emlékezett a közép - német gumi árú gyárra, 3-3 % teljesen félreértette a plakátot, mert vagy az t hitte, hogy az abroncsot vizsgálják, vagy azt, hogy a soffőr tanácstalanul nézi a gumi hibáját, vagy végezetül azt, hogy egy katona fel akarja hívni a nézők figyelmét a katonai autóra; ugyan csak 3% mindössze a cég szék helyét (Frankfurta /M) látta, 1-1% pedig a kék és zöld színeket."
(Forrás: Magyar Grafika, 1923. február)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mikor jó plakát? : Peter's Union cég uccai kiragasztásra szánt plakátja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 852x1329 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna