D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1923_2758_001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A használatosabb reprodukáló eljárások
B e s o r o l á s i   c í m : Használatosabb reprodukáló eljárások
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nagy Kristóf
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Dürer metszete, készült 1500 körül
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Dürer
U t ó n é v : Albrecht
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1471-1528
V I A F I d : 54146999
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-06-22
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 4. évf. 1. sz. (1923. január)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fametszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reprodukció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1500
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A használatosabb reprodukáló eljárások
2. példa Tausz Sándor cikkéhez: Nagy Kristóf. Dürer metszete, készült 1500 körül. A Szépművészeti Múzeum engedélyével
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fametszetet Európában a XI. században találták fel, de csak a könyvnyomtatás feltalálása után terjedt el annyira, hogy úgyszólván kiegészítő része lett a betűnek. A legáltalánosabban használt reprodukálási eljárás volt mindaddig, míg a cinkográfiát nem ismerték. A japánok művészi fametszetei évszázadokkal előzték meg az európai fametszést, sőt ők már akkor többszínű fametszetet készítettek, amikor mi a fametszést még egyáltalán nem ismertük. Ma főleg technikai ábrák nyomtatásához használják. Egyes művészek, kik a XVI - XVII. század művészi fametszeteinek hatása alatt állanak ma is, rajzolnak ezek modorában és maguk metszik vagy metszetik fába rajzaikat. A fametszet készítésének módja elnevezésében benfoglaltatik ."
(Forrás: Magyar Grafika, 1923. január)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Albrecht, Dürer: Dürer Albert metszetei a Szépművészeti Múzeum metszet-kiállításán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1368x1383 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna