D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1922_045.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kartonmatricametszés
B e s o r o l á s i   c í m : Kartonmatricametszés
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-04
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 3. évf. 2. sz. (1922. február)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűöntés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1922
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kartonmatricametszés
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ha valamely munkánkhoz, legyen az hirdetés vagy bármi más, negatív betűre vagy rajzra volna szükségünk, akkor a kivágott formánk mindig "pozitív" legyen (l. VII. ábrát) és a kartonon keskenyebbre rajzoljuk, mmt ahogy eredetiben óhajtjuk, mert a ferdén vágott karton alsó (gumizott) fele lesz az, amely a rajz képét az öntvényben visszaadja. Éppen ezért vigyázva kezeljük kartonlapunk alját, melyet ugyan vágás közben nem láthatunk, de annál inkább érezünk vágótollunk sima vagy akadozó metszésével.
Pozitív képű betűnél vagy rajznál "negatív" formát (l. VIII. ábrát) vágunk, melyet kartonunkon szélesebbre rajzolunk a már fentebb említett oknál fogva. VII . és VIII. ábráink a rajz szélesett vagy keskenyebb voltát élénken feltüntetik. Jól megfigyelhetjük azt, mily nagy az eltérés a két rajz között, hár az eredmény ugyanaz: egyforma nagyságú negatív és pozitív hetü, mint a VII/a és VIII/a áhránk mutatja.
A vágást mindenkor üveglapon végezzük, mely ugyan hamar elveszi az élét vágókésünknek, de a kéznél levő olajos kővel ezen a hajon könnyen segíthetünk. ... "
(Forrás: Magyar Grafika, 1922. február)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kartonmatricametszés tömöntésekhez
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 964x678 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna