D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1920_213_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hogyan szedjünk?
B e s o r o l á s i   c í m : Hogyan szedjünk?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Grafika melléklete
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-18
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 1. évf. 10. sz. (1920. december)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reklám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : litográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1920
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Példák Kun Mihály "Hogyan szedjünk?" cimü cikksorozatának első közleményéhez.
A Magyar Grafika Melléklete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ritkított sorok gyönyörű ritmust adnak és éppen ezért szép dekoratív hatást érhetünk el azok alkalmazásával.
A sorok közti beosztásnál is nagy a bizonytalanság, de érthető is, mert ez nem könnyű feladat. Az arányszámok legkisebb mértékünkre, pontokra változtatva, kisegítenek zavarunkból. Pl.: ha a sűrűbb szövegfolt 3 ponttal van ritkítva, akkor a hozzá tartozó címsor és szöveg közé 5 pont jön, mig a különálló, esetleg díszecskével elválasztott szöveg közé 8 pont (l. 4-6. példa). Természetesen mindig a sűrű szedésfolt ritkításából kell kiindulni és ehhez irányítani a többi beosztást.
A sorok közti beosztásnál a két sor közötti fehér sávot számítjuk. Kurens betűkből szedett sornál a mássalhangzók nyúlványait figyelmen kivül hagyjuk.
A sorok ritkításánál azonban ügyeljünk arra, hogy a betűk kisebbeknek látszanak, ha nagyobb köz választja el őket egymástól, de éppen e kontraszt révén jobban ki is emelkednek.
Egyszerű Iniciáléknak a sorhoz való helyes megválasztásánál is az arányszámok mérvadók (l. 7-9. példa).
Ha látjuk, hogy soraink véletlenül valamilyen geométriai formát adnak, úgy elősegítjük annak létrejöttét ritkítással, esetleg egy diszitődarabbal (l. 10. példa), de soha ne erőszakoljuk ki azt, mert hogy mily időt rablómunka ez. ... "
(Forrás: Magyar Grafika, 1920. október)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hogyan szedjünk?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2284x316 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna