D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1920_036_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jaschik Álmos grafikus tempera festményei
B e s o r o l á s i   c í m : Jaschik Álmos grafikus tempera festményei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sziget
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hópehely
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Rakéta
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Jaschik
U t ó n é v : Álmos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1885-1950
V I A F I d : 35342577
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 1. évf. 2. sz. (1920. február)
T e c h n i k a : tempera, papír
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rakéta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1918
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jaschik Álmos grafikus tempera festményei.
Sziget. Hópehely. Rakéta.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1. kép: A sziget. A keret sötét, a sarkok és középrozetták díszítése élénk sárga színű. A kép maga világos tónusu, tehát egészen más exponálást igényel, mint a keretrajz, annyira mást, hogy a kép és a keret egyszerre nem is fotografálható. A világos színű képet nagyon röviden kell exponálni, a keretet sokkal hoszszasabban. Ha mindkettőt egyszerre akarnók fényképezni, úgy munkánk értéke kétségessé válhatna, mert ha a képet helyesen (tehát rövid ideig) exponálnók, akkor a sötétebb keret nagyon sötéten jönne; ha pedig a keretet fotografáljuk helyes exponálás utján, akkor meg a kép finom tónusa teljesen elveszne. Ezeket tudva, külön-külön felvételt készítettünk úgy a keretről, mint a képről, természetesen mindegyiket helyesen exponálva. Ezután pedig a helyesen exponált kerettel bíró felvétel negatív rétegéből a képet kivágtuk s oda a helyes exponálás utján készült kép negatív rétegét beillesztettük. A kép felvételét vörösre színezett emulsióval szűrő nélkül, a keret felvételét pedig fekete emulsióvai sárga szűrő alkalmazásával eszközöltük.
2. kép: A hópehely. A diszitett keret háttere fekete, s rajta kék és zöld tollrajz. A fa ágai barnák, a rajtuk lévő bogyók tüzes vörösek, a háttér halvány kékesszürke. A kép ilyen szinezésbeli konstrukciója folytán ugyanazt az eljárást kellett követni, mint az 1. képnél.
3. kép: A rakéta. A keretnek és a képnek is fő tónusszíne a kék s emellett a zöldes, kékeszöld és lila színek jutottak szerephez, tehát rokonszinek, melyek lehetővé tették, hogy ezt a képet egy felvétellel készíthettük el, azonban az eredetinek megfelelő kontrasztot a maratásnál kellett belehozni. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1920. február)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jaschik Álmos: Tünde jelmeze Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesejátékához
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 944x1407 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna