D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_285_pix_Oldal_42_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Erzsébet királyné emlékmű új pályázata
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné emlékmű új pályázata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az emlékművek építészeti elrendezése
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Bánffy
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1873-1950
V I A F I d : 2570645
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Györgyi
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1851-1934
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Zala
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1937
V I A F I d : 67361882
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Hikisch
U t ó n é v : Rezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1876-1934
V I A F I d : 96585294
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szentgyörgyi
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1881-1938
V I A F I d : 305570006
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Lajta
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1873-1920
V I A F I d : 15620725
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 21. sz. (1920. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1920
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Erzsébet királyné emlékmű új pályázata. - Az emlékművek építészeti elrendezése.
Gróf Bánffy Miklós és Györgyi Géza pályaterve.
Zala György és Hikisch Rezső pályaterve.
Szentgyörgyi István és Lajta Béla pályaterve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A bírálóbizottság egyhangú határozatával Zala György és Hikisch Rezső közös tervét ajánlja a kivitelre. Tudvalevő dolog, hogy az emlékmű helyéül a Vár oldalának azt a részét szemelték ki, a melyen a Lónyay-villa áll és a melynek a mai külügyminisztérium (az egykori Vöröskereszt) és a hadtestparancsnokság épülete szolgál háttérül. Hikisch Rezső terve a Pest felé erősen lejtő hegyoldalon nagyobb arányú feltöltések nélkül helyezi el az emlékművet, a mely egy kecses külsejű, oszlopok tartotta, födött mauzóleumba helyezné el a királynő szobrát. Az építmény inkább kecses, mint monumentális hatású, de ügyesen simul belé a környezetbe. Zala György Erzsébet szobra ülve ábrázolja a királynőt. Gazdagon díszített márványpadon ül Erzsébet, a ki magán viseli királyi méltóságának egész külső pompáját. A szobor beállítása és díszítése erősen a barok-kor ízlésére emlékeztet és inkább a királynőt adja, mint a lelkébe elmerülő, szenvedések glóriáját hordó nagyasszonyt.
Lajta Béla és Szentgyörgyi István terve a Várhegy testének nagymértékű aláépítésével az emlékmű látópontját az Albrecht-út felső végére helyezi, ahonnét egy igen impozáns és monumentális nyitott oszlopcsarnok adná a hátteret az elő te elhelyezett szobornak. Szentgyörgyi Erzsebet királynéja talán a legközelebb jár ahhoz a fogalomhoz, a melyet a magyar nép nemes pártfogójáról alkotott: elmerengő, bánatos, nemes, egyszerű, de mégis minden izében fejedelmi. Mint szobormű : szép anyagszerű márványszobor, egyszerű, nyugodt, harmonikus vonalakkal. Ugy hogy ezáltal is az az Erzsébet királynő, a ki annyira közel állott lelkűnkhöz.
Gróf Bánffy Miklós és Györgyi Géza nyílt architektúrájuk ki egészeseképpen a kertészetet hívják segítségül, a mennyiben kompozicziójuk vonalaihoz nagyranőtt fasorok is szükségesek volnának. Tervükhöz a szobrot Teles Ede szolgáltatta, a ki állva ábrázolja Erzsébetet. Idealizált, leples ruhában áll a királyné, a kit azonban arczvonásairól bajos volna felismerni. Teles különben is a legkevésbbé közelítette meg azt a jellemzést, a mely nélkül Erzsébet királyné szobrát lehetetlen elképzelni. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. november 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zala György, Hikisch Rezső: Az Erzsébet királyné emlékmű új pályázata : A királyné alakja Zala György és Hikisch pályaművén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1559x994 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna