D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_38_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi készül a műtermekben?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi készül a műtermekben?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 5. sz. (1920. március 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Bőr- és cipőipar
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvkötés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bőriparművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bőrdíszmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Galamb József (1876-1933)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mi készül a műtermekben?
Bőrkötés. Galamb Józseftől.
Korvina-kötés kézi aranyozással. Galamb Józseftől.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A főváros iparrajziskolájában például Galamb József és Balogh László professzorok - mindkettő messze földön ismert mestere a könyvkötészet művészetének - maguk kötik díszes táblába bibliográfusok nagyértékű munkáit. Galamb József a lipcsei grafikai akadémiát végezte, sokáig dolgozott külföldön és valóban művészi munkái nagy feltűnést keltenek. Ezidőszerint a Turóczi krónika kötésével van elfoglalva. A könyv táblái fából készültek, a fatáblákat vert ezüstlapokkal borítja be, ezekre a lapokra azután művészi ötvösmunka kerül. A könyv metszése huszonnégy karátos czizellált aranyból készül, a könyv kötése egyébként a barátkötés bélyegét viseli magán.
A barátkötés egyébként az, a mely megkülönbözteti az igazi könyvkötést a tuczatmunkától. A míg ennél az egyes iveket befürészelik és úgy húzzák azon keresztül a kötéshez használt czérnát, addig a barátkötésnél nem bántják az iveket, hanem vagy vastag zsinegen, pergamentszalagon, vagy szalagon át munkálják át a tűzőczérnát. Ha a kötéshez zsineget használnak, akkor a könyv gerinczén kiálló bordák keletkeznek, olyanok, a minőket a régi kötéseknél láthatunk. Az ilyen kötéseknél az oromszegést szálankint varrják a kötéshez, a táblát pedig két darabból állítják össze azért, hogy a bordakötés anyagát ezek közé szoríthassák oda és így tartóssá is tegyék a művészi kötést.
Galamb és Balogh professzorok állandóan ritka szép munkákat készítenek. Egyformán csinálnak intarzia-munkát, bőr-applikácziót és ezeknél a kötéseknél az aranyozás kézzel történik. Apró formákat illeszt egymás mellé a tervező művész, a ki ugyanígy készíti el a könyv díszes és mindég bizonyos egyöntetü stílushoz alkalmazkodó metszését is. A művészi könyvkötésnél egyformán művészinek kell lenni a táblának, az oromszegésnek, a metszésnek és ha kapcsok jönnek a könyvre, ezeknek is.
Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy Galamb és Balogh tanároknál tanulja most a könyvkötés művészetét Festetics Benno gróf, a kinek művészi ízlésével tanítómesterei nagyón meg vannak elégedve és a ki máris szép dolgokat készít nemrég berendezett műhelyében. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. március 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mi készül a műtermekben?: A három gráczia (színházi jelmez)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 2
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1014x722 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna