D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_04_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi készül a műtermekben?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi készül a műtermekben?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Margó Ede műtermében
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 1. sz. (1920. január 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Margó Ede (1872-1946)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szobrász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mi készül a műtermekben?.
Margó Ede műtermében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Margó Ede, a mikor műtermében felkerestük, ruszkiczai márványba faragott egy női fejet. A mester visszatért a klasszikus művészek régi technikájához: alakját nem formázza előbb agyagba, hanem nyomban márványba faragja.
A műteremben akadunk azonban több igen sikerült és agyagminta után készült gipszöntvényre is. Ezek között különösen szép az a két relief, a melyet Margó Ede a Magyar Bank hőseinek megörökítésére készített el. A domborművek egyike az elesett hősök emlékének szól, a másik a hazatértek hősiességét örökíti meg. A reliefeken a plasztika megoldása egészen újszerű, a mennyiben a művész inkább a síkszerűségre törekedett és megoldásában erősen emlékeztek az egyiptomiakra. Az egyik domborművön huszárattak látszik, halálos sebet kapott a tiszt, a ki ott leheli ki lelkét a harczok mezején. A megoldás itt is olyan nagyszerű, mint a másikon, a hol boldogságtól sugárzó asszony várja a megkoszorúzott sebesült hős hazaérkezését.
Egészen uj megoldással készítette el a mester az Angol Kisasszonyok klastroma részere a Kálváriát is. Krisztus tizennégy stácziója vázlatban készen van már, ezeken a vázlatokon azonban, ellentétben az eddigi megoldásokkal - a hol a nagy tömegben elveszett a lényeg - csupán kéthárom alak szerepel. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. január 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Budapest főváros új műterem-bérházaiból : Vas Viktor szobrász. Művészlakás verandája. Pongrácz Szigfrid műterme. Margó Ede műtermében. Pór Bertalan festőművész
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1052x751 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna