D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_700_pix_Oldal_22_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Móricz Zsigmond "Pacsirtaszó" czimű szindarabja a Nemzeti Szinházban
B e s o r o l á s i   c í m : Móricz Zsigmond "Pacsirtaszó" czimű szindarabja a Nemzeti Szinházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jelenet a falusi iskolabálban a második felvonásban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-11-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 38. sz. (1917. szeptember 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházi műsor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színjáték
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház (Pest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1917. szeptember 14.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Móricz Zsigmond "Pacsirtaszó" czimű szindarabja a Nemzeti Szinházban. - Jelfy Gyula fölvételei.
Jelenet a falusi iskolabálban a második felvonásban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Pacsirtaszó falusi darab, parasztemberek, menyecskék és lányok játszanak benne, a cselekvény a parasztélet problémái körül forog. De ez az élet gyökeresen más, komplikáltabb és több rétű, mint a régi népszinművek paraszt élete.
... A másik nagy jelenet a második felvonásban van. A menyecske izgatottan jön az iskolabálba, attól fél, ura és a kapáslegény, a kiket ő uszított egymásra, már ölik egymást. A helyett azt látja,hogy az ura vígan mulat a kikapós amerikás menyecskével, a legény meg nincs sehol. Kiábrándult s elkeseredett állapotában jön hozzá a biró, megérzi benne a sok silány fél-ember közt az igazi férfit, a tűz kezd benne forrni, tánczrahívja a bírót, mind hevesebben, szenvedélye sebben mulatnak, már-már összeér a szívük, borral is hevítik magukat. Csak egy mozdulat kellene a bíró részéről s a bennük támadt aknák felrobbannának. De a bíró nem teszi meg a mozdulatot, becsületből, mert ő olyan ember,a ki nem tud, még ha akarna sem, a máséhoz hozzányúlni s a felgyulladt belső tűz magában hamvahodik össze. A menyecske azzal könnyít magán, hogy a férje és a kapáslegény közti jelenet után, a melyben a férj végképen gyávának,felesége becsületének megvédésére alkalmatlan­nak mutatja magát, nagy patáliát csap az egész bálozó faluval és elkeseredve hagyj a ott az egész társaságot azzal, hogy a férjéhez sohasem megy többet vissza. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1917. szeptember 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: Móricz Zsigmond "Pacsirtaszó" czimű szindarabja a Nemzeti Szinházban: Bayor Gizella (a menyecske) és Kürty József (a biró) az első felvonásban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1608x1184 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna