D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_ka_6196_10.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek004844
C Í M 
F ő c í m : Molnár György mint Bem
B e s o r o l á s i   c í m : Molnár György mint Bem
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Luckhardt
U t ó n é v : Fritz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1843-1894
V I A F I d : 61484847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Osiris Kiadó
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S o r s z á m : 2
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-11-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár gyűjteménye
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : KA 6196/10
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : Barna-fehér
L e l ő h e l y : OSZK Színháztörténeti Tár
T í p u s : fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Molnár György (1830-1891)
V I A F I d : 121385334
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Friebeisz István (1822-1890)
V I A F I d : 121459797
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Luckhardt, Fritz (1843-1894)
V I A F I d : 61484847
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1869. június 12.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Molnár György színész, rendező, a Budai Népszínház megszervezője és igazgatója. Rendezéseiben tudatosan törekedett a színpadi látvány hatáskeltő megteremtésére, amit látványos díszletelemekkel, fény- és hanghatásokkal, a tömegek aprólékosan megtervezett mozgatásával igyekezett elérni. A képen mint Bem látható (Rajkai) Friebeisz István Bem hadjárata az oroszok ellen és a honvédsereg című látványos színművének főszerepében, a kudarccal végződött bécsi vendégjátékon készült fényképen.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1378x2240 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn