D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_664_pix_Oldal_37_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az oroszok pusztításai Magyarországon
B e s o r o l á s i   c í m : Oroszok pusztításai Magyarországon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tapolylippó
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Sárkány
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-04-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 62. évf. 39. sz. (1915. szeptember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tapolylippó
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1915
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az oroszok pusztításai Magyarországon. - Sárkány Miklós fölvételei.
Tapolylippó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tapolylippó, (1899-ig Lipova, szlovákul: Lipová) község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Bártfai járásában.
A település a 15. században keletkezett a makovicai uradalom területén, első írásos említése 1567-ből származik. 1600-ban 10 adózó háztartása volt. 1787-ben 138 lakosa volt, akik főként juhtenyésztéssel és bárányhús eladással foglalkoztak. Ezenkívül erdei munkákból és vászonszövésből éltek.
Vályi András szerint " LIPOVA. Tót falu Sáros Várm. földes Ura Dezsőfi Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik Haiszlinhoz nem meszsze, és annak filiája, határjának egy nyomása termékeny, legelője, és mind a’ két féle fája van."
Fényes Elek szerint "Lipova, orosz falu, Sáros vármegyében, Kurimához 1 1/2 órányira: 4 római, 230 görög kath., 4 zsidó lak. F. u. gr. Erdődy, gr. Szirmay. Ut. posta Bártfa 1 1/2 óra."
1910-ben 128, túlnyomórészt ruszin lakosa volt. A trianoni békeszerződés előtt Sáros vármegye Bártfai járásához tartozott. Régi temploma az I. világháborúban leégett, 1924-ben újat építettek helyette. A második világháborúban csaknem az egész falu a tűz martaléka lett, csak 3 ház menekült meg."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sárkány Miklós: Az oroszok pusztításai Magyarországon : A Beszkidek a Cziróka völgyéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1242x900 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna