D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_56_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tenger csodái
B e s o r o l á s i   c í m : Tenger csodái
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tengeri kagylók
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 31. sz. (1894. augusztus 5)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : puhatestű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kagyló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tenger csodái.
Tengeri kagylók.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A tengeri kagylók is végtelen változatát nyújtják színben és alakban a tenger pompájának. Grotesk és kellemes, kör- és csavarszerü idomok s a fantasztikus alakzatoknak kimeríthetetlen tárháza váltja fel egymást utólérhetlen gazdagságban. Mi múlhatná például felül az egyik képünk felső részének közepén látható Venus-fésűjét, ág-bogas, tüskés fogaival? A hol fogai nincsenek, ott a kagyló minden részén legalább dombszerü emelkedés látható, a mi nem egyéb fejletlen fogaknál. Alatta az orsó-kagyló nyúlik fel karcsú termetével, gyöngyfehéren a képzelhető legkecsesebb hajlásban és hullámzó domborodásokban. Legalól, balra a Spondilus regius foglal helyet, egyike a legritkább tengeri kagylópéldányoknak. Egy időben csak három tökéletlen példány volt belőle Európában. Egy tudós párisi tanár minden vagyonát, sőt neje ékszereit és ezüstkanalait is pénzzé tette, hogy megszerezze egyiket magának. De haza térve annyira elhalmozta élete-párja szemrehányásaival, hogy felháborodva lecsapta magát a székre s oh, keserű végzet! a kagyló, mely kabátja hátsó zsebében volt, darabokra tört.
A jobb felől levő kagyló a Pterocerus chiragra, az épen alatta levő pedig a Cypraea undata. Feljebb, az orsókagyló felett látható példány szintén figyelemreméltó jellemzetes alakjáért, mely ékalakú foltokat mutat, sötét sima alapon; ez a Conus nobilis vagy tengeri ék. A Vénus fésűje mögött az Oimlum volva ismét nevezetes példány s még inkább a mögötte levő fekete kis kagyló, az Janthina communis. Nincs népies neve ezen kívül; a mély tengert lakja, s behúzódva kagylójába, olykép tudja súlyát növelni terjedelme csökkenésével, hogy a felszín alá merül. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. augusztus 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pholadomya Schafarziki P., n. sp.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 794x1367 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna