D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_21_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy nő elégetése
B e s o r o l á s i   c í m : Egy nő elégetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bűvészeti mutatvány
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az áldozat bemutatása az elégetés előtt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az áldozat elégetése és maradványai
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A mutatvány megfejtése
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 26. sz. (1894. július 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakoztatóipar
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Cirkuszművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cirkuszi előadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bűvészmutatvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elégetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : maradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy nő elégetése. - Bűvészeti mutatvány.
Az áldozat bemutatása az elégetés előtt. Az áldozat elégetése és maradványai. a mutatvány megfejtése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Megjelenik előttünk egy asztalkára felállítva az illető nő, a bűvész valami zsák-félét húz rá, aztán meggyújtja, s a mutatvány végzetével a nőből nem látunk egyebet, mint füstölgő csontjait és koponyáját.
Az első képen egy három spanyolfal által bekerített hely közepén, egy egyszerű asztalt látunk, mely fölött közvetlenül a szoba, vagy terem boltozatára erősített zsinóron egy zsák alakú mennyezet lóg. Az asztalra lépett hölgyet a lebocsátott zsák teljesen eltakarja. Maga a zsák aztbesztből, vagy egyéb tűzmentes szövetből van készítve. A zsák lebocsátása után a bűvész a letakart hölgyre pisztolylövést intéz, mire - a mint ezt második képünk mutatja - a zsák alól füst és láng tódul ki, a nélkül azonban hogy a zsák elégne. A harmadik kép azt mutatja, hogy a zsák felvonása után az asztal lapján az ott állott nő helyén csak egy koponya s néhány csont maradt.
Negyedik képünkből a mutatvány megfejtése érthető meg.
Ugyanis a két lábú vas asztalhoz derékszögben két fényes tükör lap van illesztve, melyeknek előre irányult élein fekszik az asztal lapja. Ezen lapba egy olyan nagyságú nyilas van illesztve, melyen egy személy könnyen átbújhat. Az asztal lapja alatt két láng ég, melynek a tükrök által sokszorított füstje azon láttani csalódást idézi elő, mintha az asztal alatti tér üres volna.
Mihelyt a zsák lebocsájtatott, a nő a tükrök által képzett háromszögű térbe lép s a már készentartott borszeszt meggyújtja, melynek lobogó lángjai a színre oda készített csontokat megvilágítják, a mikor aztán a bűvész a zsákot megint felhúzza, hogy a néző közönség csodálhassa a csakugyan meglepő látványt. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. julius 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy új czirkuszi mutatvány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 993x948 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna