D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_Oldal_32_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A sakkjátszó gép
B e s o r o l á s i   c í m : Sakkjátszó gép
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A sakkjátszó gép a játék megkezdése előtt, hátulról nézve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A sakkjátszó gép a játék megkezdése előtt, előlről nézve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A sakkjátszó gép a játék közben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 4. sz. (1894. január 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás- és játéktörténet
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Társas- és logikai játékok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sakk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : játékautomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találmány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A sakkjátszó gép.
A sakkjátszó gép a játék megkezdése előtt, hátulról nézve.
A sakkjátszó gép a játék megkezdése előtt, elölről nézve.
A sakkjátszó gép a játék közben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy egyszerű autómat, egy ember nagyságú alak, törökösen öltözve, faszéken ülve, s egy három és fél lábszéles és két és fél láb mély szekrényhez erősítve, mely négy karikán mozgott. Jobb karjával a szekrényre támaszkodva, baljában hosszú csibukot tartva ült az autómat, pipázó helyzetben, előtte az asztalon sakktábla, melyről le nem vette szemeit. A szekrény szétnyíló ajtai egy fiókot födtek, melyben vörös és fehér elefántcsont sakkfigurák hevertek egy tálczán, azonkívül egy hosszúkás tokban hat kis sakktábla, melyek közül mindenik egy-egy játszma végét mutatta. Mindebben még semmi rendkívüli nem volt. De a mi azután következett, az valósággal az ördöngösséggel látszott határosnak. Valaki helyet foglalt az automattal szemben. Alig vették ki a csibukot a török kezéből, az azonnal elkezdett játszani az előtte felállított sakkfigurákkal. Lassan fölemelte a karját, a húzásra kiszemelt figura felé tolta, ujjait kiterjesztve, hogy megfoghassa, azután megragadta s áttette a kiszemelt koczkára, melynek megtörténte után csendesen ismét visszahúzta karját s az előtte levő párnára nyugtatta, várva, míg ellenfele szintén megteszi a maga mozdulatát.
Ellenfele minden hívására a báb megmozgatt a a fejét és végig nézett az egész sakktáblán. Aztán, ha rákerült a sor, hogyelüsse játszótársa valamelyik figuráját, ugyanazt a mozdulatot tette, mint fennebb, megragadta az előtte álló figurát, fölemelte helyéből, maga mellé tette. Ez után fölkapott egyet a magáéi közül, s kicserélte az elütött figurával. Ha a királynénak adott sakkot, fejét szépen meghajtott a kétszer; ha "sakk a királynak" következett, háromszor hajtotta meg fejét. Ha tréfából hamis húzással próbálták megcsalni, megrázta a fejét; sőt nem elégedett meg ennyivel, hanem fogta a figurát, maga tette vissza helyére, s folytatta a játszmát, egy húzással elébe vágván ellenfelének."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. január 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László: Kempelen Farkas (1734-1804) "sakkozó gépe" (1769)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x2058 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna