D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_10_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Gvadányi József
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Gvadányi József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szokolcza város birtokában levő olajfestmény után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Szokolcza város birtokában levő olajfestmény után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 25. sz. (1894. június 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gvadányi József (1725-1801)
V I A F I d : 27057488
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Gvadányi József.
(Szokolcza város birtokában levő olajfestmény után.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kép, mint látható, vezérőrnagyi ruhában mutatja be a költőt, büszke magatartással, magas homlokával, élénk nagy nyilt szemeivel, a melyekben, mintha ott égne most is a magyar hazafias érzés fénye. A "magyar lovas generális"-nak "A világ közönséges históriáján" czímű műve előtt is megjelent egy arczképe, de ez idősebb korában ábrázolja Gvadányit, míg amaz ifjú korában. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. junius 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Arezzói (őr)gróf Gvadányi József, (Rudabánya, 1725. október 16. - Szakolca, 1801. december 21.) generális, író."
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Arezzói (őr)gróf Gvadányi József, (Rudabánya, 1725. október 16. - Szakolca, 1801. december 21.) generális, író."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ernszt Lajos magyar történeti képgyűjteményéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1280x1829 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna