D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_08_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Gvadányi életrajzához
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Gvadányi életrajzához
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Gvadányi-ház Szakolczán
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 25. sz. (1894. június 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gvadányi József (1725-1801)
V I A F I d : 27057488
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szakolca
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Gvadányi életrajzához.
A Gvadányi-ház Szakolczán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : GVADÁNYI 1783-ban költözött Szakolczára (Nyitra m.), a hol 1785-ben másodszor megnősülvén, feleségével nászhozományul kapta a Jezsuita templommal szemben fekvő házat, melyet ő, hatalmas kőcímerrel ellátva, kényelmes barokstilű kastélylyá alakíttatott át. Itt töltötte életének hátralévő részét és műveit is itt irta. E házat 1862-ben Szakolcza városa 57.700 frtért megvette akkori tulajdonosától, báró Zay Imrétől. A város közönsége 1887 augusztus 18-án díszes, szürke márványból készült emléktáblával jelölte meg a költő házát. Az emléklábla, felső háromszögű csúcsában domborművű lant és hadiszerek vannak, a költő és katona Gvadányi jelképeként. Felirata: Ezen házban lakott | gróf Gvadányi József | Magyar lovas generális | és | koszorus költőnk | 1783-tól 1801-ig | szül. 1728. okt. hó 16, megh. 1801. dec. hó 21. |
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gvadányi szakolczai lakóháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1476x1168 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna