D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ybl Miklós szobra
B e s o r o l á s i   c í m : Ybl Miklós szobra
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Mayer
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1908
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 24. sz. (1894. június 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ybl Miklós (1814-1891)
V I A F I d : 62314292
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : építész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ybl Miklós szobra. - Mayer Ede tervvázlata.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A főváros monumentális építkezései közt számos díszes alkotás hirdeti Ybl Miklós nevét, s maradandó emléke lesz az ő építészi alkotó erejének. Egyik legnagyobb művét, a budai királyi új palota fölépítését, melyhez a terveket szintén ő készítette, már nem érhette meg a genialis építész, mert 1891-ben elhunyt. De itt emelkedik: a lipótvárosi bazilika, melyet elrontott formájában bíztak rá s az ő átalakításában nemes izlést és hatalmas stilt hirdet, az opera-í színház, a ferenczvárosi templom, a vámpalota, a királyi lak kerti építményei, a Margitsziget gyönyörű épületei. Az ő első művei közül való a szépségében híres fóthi templom, ezenkívül több magán palota. Pályatársainak tisztelete és szeretete, mely körülvette életében, halála után a saját maga alkotta emlékek közé érez emléket is állította kitűnő építésznek. A magyar mérnök-és építész-egylet rövid idő alatt 24,000 frtot gyűjtött össze, hogy mesterének szobrot állítson. Most már ott áll a szobor a budai Dunaparton, a királyi kert nagy kapuzata előtt, mely szintén Ybl műve." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 37. sz. (1896. szeptember 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mayer Ede Ybl Miklós szobrát 1896 szeptemberében állították fel Budapest Székesfőváros mai nevén Ybl Miklós terén. (Forrás: szobraszatnapja.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula - Mayer Ede: Ybl Miklós szobra a várkert alatti Dunaparton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1397x2527 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna