D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_200_Oldal_63_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A gyermekmenhely-egylet istvántelki intézete Rákos-palota mellett
B e s o r o l á s i   c í m : Gyermekmenhely-egylet istvántelki intézete Rákos-palota mellett
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Linek
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1941
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 21. sz. (1894. május 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : menhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : intézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest._4. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A gyermekmenhely-egylet istvántelki intézete Rákos-palota mellett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Míg az egylet kisebb pártfogoltjait a főváros kilenczedik kerületében, az irgalmas nénék vezetése alatt álló Knezics-utczai és a kisdedovóval egybekötött fóthi intézetében ápolja, a felserdültebb finövendékek a rákospalotai Istvántelken berendezett konviktusban vannak elhelyezve. A kisebbek, a hat-évesektől a tizenkétévesekig, a népiskola tantárgyaiban nyernek oktatást. A nagyobbakat, a földművelés és közoktatásügyi miniszterek által jóváhagyott kertészképző iskola hat éves tanfolyamán, a konyha-, dísz- és fakertészetben, a szőlőtenyésztésben, a kosárfonásban, a kerti eszközök készítésében képezi ki.
A kertészet mellett az arravaló hajlamot és tehetséget érző fiúkat, a telepen berendezett lakatos, czipész- és szabóműhelyekben képzett iparos mesterek tanítják ki. A jövőben a bognár, kerékgyártó, kovács és asztalos ipart is bevonja tanítási körébe az intézet, mely tanonczainak felszabadításáról és kellő elhelyezésükről is gondoskodik.
Hat évi tanfolyam után a növendék az iparostól kapott oklevéllel és az utolsó két évben végzett munkájához mért összeggel lép az intézetből a gyakorlati életbe. A menhely-egylet, mint tehetetlen, elhagyott csecsemőt veszi ápoló karjaiba s mint keresetképes, tizennyolcz éves iparost adja át a társadalomnak s bocsátja pályájára.
Az előtérben jól gondozott pázsit, fenyő, fagyai, ribiz és vadsóska csemeték parkjai közt kavicsos út vezet a főépület oszlopos előcsarnokába. A földszint nagy részét a három iskolahelyiség és a nagy étterem foglalja el. A kényelmes, világos tantermek teljesen megfelelnek a modern igényeknek. Táblákban, térképekben és szemlélhető rajzokban nem szenved hiányt a felszerelés. Az ebédlő valóságos terem, melynek fényezett fatáblák vannak borított falán s mozaik padozatán és fölszerelésén csak úgy ragyog a tisztaság. A háztartás gondjátviselő szürke nénék serény keze látszik meg rajta. Ep úgy, mint a ruhatár rendjén, a pinczehelyiségben elhelyezett konyhán, s czélszerűen berendezett éléstáron.
Kaszárnya-szerű hálótermeikben harmincz gyermek alszik elég kényelmesen megvetett vaságyakon. A ruhatárakban is minden növendéknek meg van a maga külön szekrénye. Mosdószobájuk fehér márványasztalokkal, forgó tengelyű márványmedenczékkel, csapos vízvezetékicsövekkel ellátva, nagyon alkalmas a tisztaság állandósítására. A szellőzés és vízvezeték czélszerű berendezésű az egész intézetben. Az udvar jobboldalán épült fűtőházból külön gőzgép állandóan friss vízzel látja el nemcsak az intézet egyes lakórészeit, de alagcsövezéseken át délkeletre elterülő kertjének medenczéit, üveges melegházait is. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti állami gyermekmenhely
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3650x2117 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna