D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_Oldal_67_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ezredéves kiállítás igazgatósági épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Ezredéves kiállítás igazgatósági épülete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kolbenheyer Viktor elfogadott tervrajza után
M i n ő s í t ő : részcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Kolbenheyer
U t ó n é v : Viktor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1900
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 9. sz. (1894. március 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : igazgatóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ezredéves kiállítás igazgatósági épülete.
Kolbenheyer Viktor elfogadott tervrajza után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kiállítási igazgatósági épület a városligeti tó partján, a fővárosi vendéglő és a tó közti téren, a Széchenyi-szigetre vezető híd előtt lesz, s már az ez idei nyáron fölépül. Épen a kiállítási terület határán fog állni, s minthogy két oldalt lesz bejárata, nemcsak a kiállítást látogató közönségnek, hanem bárkinek is hozzáférhető lesz.
Az itt látható igazgatósági épület homlokzata renaissance stylben van szerkesztve és a tervező finom ízléséről tanúskodik.
Az épület előtt a tó felőli oldalon egy széles terrasz lesz, honnan a történelmi kiállítás épületeire szép kilátás fog nyílni. Az igazgatósági épület 38 méter hosszú és 25 méter széles, szabadon álló, egyemeletes épület lesz, közepén pedig egy tágas zárt udvar, mely kettős üvegtetővel lesz födve. A czölöpökre emelendő falak fa-vázas szerkezetűek.
Az emeleten lesznek elhelyezve Lukács Bélakereskedelemügyi miniszternek, mint a kiállításelnökének helyiségei, fogadó- és váró-teremmel, valamint a kiállítás alelnökének szobái. A miniszter helyiségeivel szomszédos a nagy gyűlésterem, mely 17 méter hosszú s gazdag famennyezettel lesz ellátva.
Ezen terem másik oldalához Németh Imre miniszteri tanácsosnak, a kiállítás igazgatójának hivatalos helyiségei, továbbá a számosztály és a csoportelőadók helyiségei csatlakoznak.
Az emeletre a födött udvarból nagyon kényelmes és szép négyszárnyú lépcső vezet föl; az összes helyiségeket folyosók kötik össze egymással. A földszinten lesznek a kiállítás műszaki osztályai és a kezelési irodák. Ugyancsak a földszinten a kiállítás idejére posta- és telefon-hivatal is lesz berendezve; továbbá a közönség kényelmére még egy nagy olvasóterem is terveztetett, hol azok számára, kiknek a kiállítási épületben dolguk van és esetleg várakozniuk kell, újságok és egyéb olvasmányok lesznek kitéve."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. március 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ezredéves kiállítás madártávlati képe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ezredévi kiállítás történelmi csarnoka a Széchenyi-szigeten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3267x2317 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna