D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_Oldal_57_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Fehér kereszt" Egyesület javára rendezett bazárból
B e s o r o l á s i   c í m : Fehér kereszt Egyesület javára rendezett bazárból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Részlet a téli kertből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 7. sz. (1894. február 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Gyermekek, ifjúság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jótékonysági rendezvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növényház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Fehér kereszt" Egyesület javára rendezett bazárból.
Részlet a téli kertből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A palotának középpontja a födött udvar, mely állandóan téli kertül szolgál. Ebben az udvarban volt a bazár. Közepén gyönyörű pálma-csoport virult. Oldalt képekkel, szőnyegekkel, Makart-bokrétákkal volt díszítve az üvegfödeles terem. Köröskörül asztalokon voltak elhelyezve az árverésre, kisorsolásra és eladásra szánt tárgyak. Ezeket jótékony emberbarátok adakoztak össze. Egymás mellett ízléses csoportban álltak itt olajfestmények, rajzok, metszetek, vázák, arany, ezüst és bronz tárgyak, szobrok, legyezők, csecsebecsék, mindennemű használati és fényűzési czikkek. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. február 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A "Fehér kereszt" Egyesület javára rendezett bazárból: Az elárusító hölgyek a bazárban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1906x2210 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna