D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_Oldal_17_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jurany Vilmos
B e s o r o l á s i   c í m : Jurany Vilmos
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-10-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 2. sz. (1894. január 14.)
T e c h n i k a : vízfesték
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Egyéb szolgáltatások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Jurany Vilmos (1823-1893)
V I A F I d : 22914027
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kiadó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jurany Vilmos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jurany Vilmos, a Franklin-társulat igazgatója, szül. Lipcsében 1823 dec. 15., megh. Budapesten 1893 dec. 20. Szülővárosában végezte be tanulmányait és azután Wigand György könyvkiadó üzletébe lépett. 1845-ben maga alapított önálló üzletet és számos radikális irányu munkát, röpiratot és a Deutsche Blätter c. liberális lapot adta ki az ósdi rendszer ellen, de ezzel a hatalom haragját vonta magára. A reakció diadala tönkretette üzletét és őt magát gyors elmenekülésre kényszerítette. Miután Párisban (hol Heine-vel megismerkedett) és Svájcban tartózkodott egy ideig. 1851. hazánkba jött és a Wigand cég ajánló levelével beállított Heckenast Gusztávhoz, ki üzletébe fogadta és 1868 máj. 1. üzlettársává tette. Azóta J. haláláig, 42 éven át működött köztünk. Megismerkedett irodalmunk jeleseivel, Jósika Miklóstól és Toldi Ferenctől kezdve a fiatal nemzedék számos tagjáig és ezen hosszu idő alatt előbb Heckenast, majd a Franklin-társulat égise alatt a hazai irodalmat szolgálta. Azon gyér számu kiadók közé tartozott, kik feladatuknak nemcsak üzleti és adminisztrativ részét ismerték, hanem szellemi oldalát is művelték. A külföldi tudományos és szépirodalmat alaposan ismerte és szerette, amint a zene iránt is rajongott. V. ö. Vasárnapi Ujság 1894, 2. sz. - Fia, J. Gusztáv, németre fordította Salamon Ferenc művét a Török hódoltságról Magyarországon (megjel. Lipcsében 1887)."
(Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/j-DA39/jurany-DFD9/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Visszaemlékezés Jurany Vilmosra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2200x2350 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna