D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_688_pix_Oldal_04_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Barack-vásár Kecskeméten
B e s o r o l á s i   c í m : Barack-vásár Kecskeméten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csomagolás
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-09-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 30. sz. (1914. július 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Mezőgazdaság általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kajszibarack
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1914
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Barack-vásár Kecskeméten.
Csomagolás.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Július első három hetének minden éjszakáján mozgalmas élet uralkodik a kecskeméti nagy piaczon. Évtizedek óta ilyen időben kerül ide a hires város környékének baraczktermése, a mely innen indul hosszú útjára és jut el a kereskedők közvetítésével a kontinens minden számottevő városának piaczára, Berlinbe épen úgy, mint a fehér czár birodalmának székhelyére. Az idei baraczkvásár különösképen nevezetes, két ok miatt. Egyrészt, mert tiz esztendő óta nem termett annyi baraczk, mint az idén, másrészt pedig nevezetes az idei baraczkvásár azért is, mert alkalmasint ez az utolsó nagyobb baraczkvásár, a melyet a régi, patriarkális módon a nagypiaczon tartanak meg, mert jövőre valószínűleg kitelepítik a piaczot a vasúti állomás mellé, a hol hatalmas közraktárakban találnak otthonra a kereskedők és a piacz mellett rakják majd meg a külföldre induló vasúti teherkocsik százait."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1914. július 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barack-vásár Kecskeméten : Mázsálás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1670x1164 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna