D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszag_0051.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sylvester magyar nyelvtanának czimlapja
B e s o r o l á s i   c í m : Sylvester magyar nyelvtanának czimlapja
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Sylvester
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1504?-1551
V I A F I d : 305405908
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-11-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : könyv
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország története
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország története
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1911
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtan, helyesírás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyelvtan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borítólap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sylvester magyar nyelvtanának czimlapja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Grāmatica Hungaro Latina in usum puerorū
Magyar latin grammatika, mostan szerzette
recēs scripta Joanna Sylvestro Pannonio autore.
Pannonius Sylvster János.
De nova apud nrōs, benefició Principis nrī,
Hexastichon’ az ifjusághoz, a fejedelmünl jótéte-
imprimendi arte ad Iuvenes Hexasttichon,
ményéből nálunk is létesített uj nyomtató művészetről.
Quisquis ī hoc ludo studÿs uncūbis hoēstis.
Bárki vagy, aki ebben az iskolában a komoly
tanulmányokra adod magadat,
Haec nova quae cernis iam cape done libēs,
Fogadd szívesen im ezt az új ajándékot.
Progressum spondēt studiorum nanque tuorū,
Mert ez tanulmányaidban előmenetelt biztosít,
Dives quae nunquam Pannoni sora tulit,
Ilyent nem termett soha Pannonia gazdagföldje.
Atquae tuo meritas nostesque, diesque referre,
És ne szünj meg éjjel nappal fejedelmednek,
Ne cesses grates qui eexhivet ista Duvi.
A ki ezt kinyomatta, méltó hálát adni.
Neanesi, An. 1939. die. 14 Juny
Újstiget, 1539. év un, 14. napját."
(https://mek.oszk.hu/09800/09807/pdf/vende1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sylvester magyar nyelvtanának czimlapja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 970x1466 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna