D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0745.jpg
C Í M 
F ő c í m : Charles Darwin (1809-1882)
B e s o r o l á s i   c í m : Charles Darwin (1809-1882)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-01
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Biológia általában
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Darwin, Charles (1809-1882)
V I A F I d : 27063124
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törzsfejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Charles Darwin (1809-1882).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Lamarck 1809-ben már kimondta, hogy a fajok átalakulnak és fejlődnek, tökéletesednek. Darwin a fajok eredetéről 1859-ben kiadott munkájával azt akarta bebizonyítani, hogy a fajok keletkezése és átalakulása, tehát az egész törzsfejlődés, a szervezetek változóságán alapul. A létért való küzdelemben (struggle for life) az arravalóbb fajok és egyének maradnak meg a gyöngébbekkel szemben. A természetes ki válogatódásnak (natural selection) ezzel az elméletével a fajok eredetét természetes okokra vezette vissza. Sokan a biblia megtagadásának, mások azonban az élettudomány bibliájának tartották könyvét, az élőlények szerveződésének oknyomozó történetét. A fejlődés törvényét Darwin még világosabbá tette a háziállatok és a kulturális növények elváltozásáról írt művében ; de valóságos forradalmat okozott, amikor elvét 1871-ben az ember származására is alkalmazta (magyarul 1884-ben). Mint minden forradalomban, az övében is volt túlzás, melyet különösen a kereszténység szempontjából támadtak ; de alig rázta le, "ami benne földi" (f 1882.), az élettan (biológia) és annak minden ága (elsősorban a fiziológia és az anatómia) igazán a tudományok sorába emelkedett. Darwint a szerves világ Copernicusának nevezték; mert ahogy ez bebizonyította, hogy a Föld nem középpontja a világnak, úgy bizonyította be ő, hogy a Föld nem csupán az emberé."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_2.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Charles Robert Darwin (Shrewsbury, Shropshire, 1809. február 12. - Downe, 1882. április 19.) angol természettudós, az evolúcióelmélet egyik kidolgozója és névadója, George Darwin angol természettudós apja, Charles Galton Darwin fizikus nagyapja."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Darwin Robert Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 690x967 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna