D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0457.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Notre-Dame, mint az Ész temploma
B e s o r o l á s i   c í m : Notre-Dame, mint az Ész temploma
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-27
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : istentisztelet
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Notre-Dame, mint az Ész temploma.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A konvent mindamellett megszüntette az istentisztelet módját s másnap a Notre-Dameban a Józanész (Raison) ünnepén maga is résztvett. Szűz Mária helyét Candeille kisasszony, az opera tagja, foglalta el a templomban: azúrkék könnyű palástba burkolózva, fején frigiai sapkával, miközben Chéniernek a szabadsághoz írt szép himnuszát énekelték s a templom előtt ott lobogott az igazság fénye : le flambeau de la Vérité. Carlyle megkérdezi, az Ész mit gondolt magában az egész idő alatt ? Talán azt, hogy máskor is látott ő már ilyesmit; pl. Athénben, ahol Peisistratost egy szép virágárusleány mint Pallas Athene vezette be a tiranniszra ; látott efélét magában a Notre-Dameban is, hol a középkor második felében "szamárünnepet tartottak," sőt a Józanész ünnepének száztizedik évfordulóján (1903 nov. 10.) a párisi Trocaderóban is, hol ezt a látványosságot nem kisebb ember rendezte újra, mint Berthelot chemikus, a szabadgondolkodók feje. Az ész tiszteletét szervezték a vidéken is, és a szentek ereklyéi helyett most Marat szívéhez fohászkodtak. Mert ahogy a kereszténység sokat megtűrt s néhány külsőséget át is vett abból a pogányságból, melyet egyik-másik országban megsemmisített, úgy ez az újmódi pogányság sem lehetett el keresztény vonatkozások nélkül. A konvent célja nem is a meglevő és kinyilatkoztatott vallások megsemmisítése volt, hanem csak az, hogy ezek többé semmiféle összeköttetésben ne maradjanak az állammal."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1112x721 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna