D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0437.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Marseillaise szövege
B e s o r o l á s i   c í m : Marseillaise szövege
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Kossuth
U t ó n é v : Lajos Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1918
V I A F I d : 163379284
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-26
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szöveg
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Egyéb vizuális művészetek
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szöveg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nemzeti himnusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rouget de Lisle, Claude-Joseph (1760-1836)
V I A F I d : 46954735
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1792. április 24.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Marseillaise szövege. (Leírta Kossuth Lajos)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tapintatlanabb, a nemzetet jobban sértő kiáltványt még csak képzelni sem lehetett. "Allons enfants de la patrie !" harsant föl pár nap múlva, július 31-én, a Parisba vonuló marseillei federáltak ajakán a Marseillaise, Rouget de l'Isle riadója, mely csakhamar a magyar Verseghy ajakán is megcsendült :
"Ébredj hazánknak bajnok népe
Ragadd ki híres kardodat
Nevednek esküdt ellensége
Dühödve hozza láncodat
A vérszopó tyrannus fajzat
Melledre szegezi fegyverét,
S véredbe mártja rút kezét,
Ha szolgaságra nem hurcolhat.
Fegyverre, franciák,
Levente katonák!
Rontsunk,
Rontsunk a vérszomjúkra,
Vagdaljuk halmokra!«
Valóban a jövő dala volt ez ; Rouget de l'Isle, egy Tyrtaiosnál igazabban
"Meglelte a szót, azt a nagy talizmánt,
Mely a vén földet ifjúvá teszi."
Szabadsága, függetlensége, népfölsége védelmére most már az egész ország fegyverkezett; s ha a Marseillaisebe belefáradt, énekelte és táncolta a jakobinusok egyik ruhadarabjáról elnevezett Carmagnolet :
"Köztársasági mit szeret?
Vasat, ólmot és kenyeret!
Vasat, hogy munkáljon;
önt, hogy bosszút álljon ;
Kenyér testvéreinknek!
Járjuk a Carmagnolet -
Éljen, éljen az ágyúszó!""
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Franciaország himnusza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1398x2349 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna