D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0065.jpg
C Í M 
F ő c í m : A flagellánsok
B e s o r o l á s i   c í m : Flagellánsok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tollrajz a konstanzi krónikából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T e c h n i k a : Tollrajz
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tollrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : krónika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : flagellánusok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezeklés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A flagellánsok. Tollrajz a konstanzi krónikából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Aki "eretnek" lett, a kor felfogása szerint nemcsak a hit, hanem a társadalom, sőt az állam ellen is vétett. Az eretnekség forradalom, melyet az emberiség háromsága (hit, társadalom, állam) már azért sem akart tűrni, mert a házasság, család és vagyon megtámadását is látta benne. Az inkvizíciónak pedig az volt a célja, hogy a dogmák s az erkölcsök tisztaságát védje ; olyan cél, melyet az egyház legjelesebb tagjai helyeseltek és pedig annál hevesebben, mentül jobban lelkesedtek a hitért s embertársaik javáért. Rajongott a nép s a közönynél csak egy nagyobb bűnt ismert : fitymálását, tagadását mindannak, amiért ő rajongott; a papokon és politikusokon kívül azért követelte ő maga is az eretnekek üldözését. Sőt üldözte, büntette önmagát is ; a XIV. század közepén a flagellánsok Európa egyik országából a másikba jártak búcsút ; önmagukat ostorozva, szörnyű jajgatások közt imádkoztak s a földi bajok és nyomorúságok okozói gyanánt a papokat és a zsidókat szidták. De az "eretnekeket" is olybá vették, mint a mai állam veszi a kommunistákat, anarchistákat, nihilistákat, sőt a szocialistákat is."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pd)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Flagellánsok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 930x777 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna