D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szaz_ev_0166.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Terézia
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Terézia
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Liezen-Mayer Sándortól
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Liezen-Mayer
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1839-1898
V I A F I d : 9849699
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Száz év a magyar művészet történetéből
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Száz év a magyar művészet történetéből : 1800-1900 : festészet, szobrászat
S z e r z ő : Szana Tamás
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1901
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
V I A F I d : 59876481
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Terézia
Liezen-Mayer Sándortól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Liezen-Mayer Sándor festő. A bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult 1855-ben. Mestere: Karl von Blaas. 1856-1862 között a müncheni Képzőművészeti Akadémia antik osztályán folytatta művészeti tanulmányait. Mestere: Piloty. Münchenben élt. 1880-1883 között Stuttgartban a Képzőművészeti Akadémia igazgatója volt, majd visszatért Münchenbe. Romantikus stílusban főként történeti témájú képeket festett. Illusztrációval is sokat foglalkozott (Goethe Faustjához készített illusztrációkat). Kiállította munkáit a Műcsarnokban. Hagyatéka igen gazdag. Közgyűjteményben a Magyar Nemzeti Galériában található meg több képe. (Forrás: kieselbach.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mária Teréziá-ja szabad ég alatt mutatja be a bájos fiatal királyasszonyt, amint éppen egy szegény beteg nő gyermekét megszoptatja. A művész ritka erővel tudta kizsákmányolni a viruló szép fejedelmi nő s a szegény nyomorult beteg közti ellentétet, a nélkül, hogy ez utóbbinak ábrázolásánál a legújabb idők nyomort festő képíróinak túlzásaiba esett volna. Jóllehet a köznapi életből vett jelenetet dolgozott föl, a genreszerün felülemelkedő felfogást tanúsított s a történeti festmény magaslatára tudta emelni kompoziczióját. A képen ritka melegség ömlött el, s Liezen-Mayer nemcsak a rajzzal és előadással, hanem a kolorit erejével is meglepte a műértőket. (Forrás: Száz év a magyar művészet történetéből: https://mek.oszk.hu/13700/13750/pdf/13750_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Terézia a koldusgyermekkel : (Litzenmayer Sándor képe)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1503x2003 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn