D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : encs1.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/000800/000867/encs1_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Encs
B e s o r o l á s i   c í m : Encs
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Épületek
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Encs
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postahivatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolaépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üzletház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Encs
G e o N a m e s I d : 721159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Abaúj vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Postaépület. Róm. kat. templom. Állami iskola. Hangya.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Encs a megye északkeleti részén, a Cserehát dombvidékén fekszik. Neve az újvári ispán poroszlójának nevében fordul elő először, 1219-ben, amikor az oklevél Hensynek nevezi. A település földjét a Tornai család őse, Tekus ispán vette meg. Encs a XVI. században a fejlődő települések közé tartozott, 1564-ben már saját malma volt. Eger eleste után Encs is kénytelen volt behódolni a töröknek. A magas török adó a jobbágyokat menekülésre késztette. A XVII. század végén kezdett újra benépesülni a település, amely a Rákóczi-szabadságharc idején állandó táborhely volt, több jelentős felvidéki hadjárat kiindulási pontja. A szabadságharc leverése után elnéptelenedett, majd Kassa környékéről települtek át szlovákok. A századforduló időszakában tovább fejlődött a település. A II. világháború megpróbáltatásait átvészelve, lassan újra visszatért medrébe a gazdasági élet. 1966-ban Encs lett Abaújdevecser, Fügöd és Gibárt közös tanácsi székhelye; 1970-ben nagyközségi, majd 1984-ben városi rangot kapott. Az 1785-ben elkészült késő barokk római katolikus templomot és a szintén XVIII. századi fügödi és gibárti református templomot mindenképpen érdemes megnézni. Gibárton a Petőfi utcában tájház várja a látogatókat, Abaújdevecseren pedig az 1800 körül épült Csoma-kúria.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1090x698 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer