D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Forintos_Gyorgy_es_Farkas_Margit.jpg
C Í M 
F ő c í m : Forintos György és felesége Farkas Margit
B e s o r o l á s i   c í m : Forintos György és felesége Farkas Margit
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Farkasven
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-10-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g j e g y z é s : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Forintos György (1902-1958)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Farkas Margit (1905-1990)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. forintosházi Forintos György (1902-1958) igazságügyi minisztérium osztályfőnök és felesége boldogfai Farkas Margit (1905-1990)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A forintosházi Forintos család egy Zala megyei ősi nemes család, amely Forintosházán, majd Mihályfán virágzott. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Forintos család
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1584x996 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer