D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0825_0984_pix_Oldal_11_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Le Prince Joseph Poniatowsky
B e s o r o l á s i   c í m : Le Prince Joseph Poniatowsky
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pichler J. egykorú rézmetszete Grassi festménye után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pichler
U t ó n é v : Johann Peter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1765-1807
V I A F I d : 81834653
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Grassi
U t ó n é v : Josef
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1757-1838
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-06-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 43. sz. (1913. október 26.)
T e c h n i k a : rézmetszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Poniatowski, Józef (1763-1813)
V I A F I d : 17232221
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Le Prince Joseph Poniatowsky.
Pichler J. egykorú rézmetszete Grassi festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Józef Antoni Poniatowski (Bécs. 1762. május 7. - 1813. október 19.) lengyel herceg, francia marsall, Andrzej Poniatowski lengyel herceg fia, II. Szaniszló Ágost lengyel király unokaöccse.
Osztrák katonai szolgálatba lépve először hadnagyi rangot szerzett 1780-ban, majd 1787-ben II. József császár szárnysegéde lett. Részt vett a török elleni háborúban, Szabács várának ostrománál súlyosan megsebesült, egy fiatal tiszttársa, Karl Philipp zu Schwarzenberg mentette meg életét.
1792-ben a lengyel hadsereg főparancsnoka volt. 1794-ben Tadeusz Ko¶ciuszko fővezérlete alatt harcolt, és Varsót védte a poroszok ellen. Lengyelország bukása és felosztása után Bécsbe ment.
1807-ben a Napóleon által létrehozott Varsói Hercegség hadügyminisztere lett. 1809-ben mint a lengyel hadak fővezére harcolt az osztrákok ellen. 1812-ben a lengyel hadtest fővezére volt Napóleon oroszországi hadjáratában.
A lipcsei csatában 1813 október 16-án a francia jobbszárny élén olyan vitézül küzdött az osztrákok ellen, hogy Napóleon őt a csatatéren marsallá nevezte ki. A francia hadsereg veresége után október 19-én menekülés közben az Weiße Elster folyóba fulladt. Holttestét 1816-ban Krakkóban a királyi sírboltban temették el."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jan, Matejko: Rejtan a varsói országgyűlésen 1772-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1232x1545 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna