D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0582_0704_pix_Oldal_43_kep_0001f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hogy készül a papír?
B e s o r o l á s i   c í m : Hogy készül a papír?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A papirlemezek kiszabása
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-06-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 34. sz. (1913. augusztus 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : papírgyártás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : papírlemez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bikás
G e o N a m e s I d : 121445
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hogy készül a papír? A papírlemezek kiszabása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fenyőfa félméteres darabokba lesz felvágva, azután a kéregtől letisztítva. Barna lemezhez a fát nagy gőzölőkben kifőzik, fehér lemezhez a fa megtisztítás után közvetlenül kerül a facsiszolóba. A facsiszoló Voith-féle magas nyomású gép, mely három préssel van ellátva. Minden egyes prés 2 1/2-3 atmoszféra nyomással szorítja az egyes szekrényekben elhelyezett fát a köszörűkőhöz. A fa egyenletes nyomással lesz odaszorítva a köszörűkőhöz, mely bizonyos mennyiségű viz hozzáadásával, a fát egészen finom anyaggá köszörüli le. Ezen faanyag egy szivattyú segélyével az osztályozó gépekhez kerül, mely gépeknek finom szitaszövetje az anyag finomabb részét közvetlenül a papirgépekhez, a durvább részekét pedig a raffináló gépekhez juttatja, melyből ezek is finomabb állapotban kerülnek ki. E pépszerű anyag vékony rétegekben egy végnélküli nemezposztó segítségével a papirgépek hengereire rakódik, hol a megfelelő vastagság beállítása után vékonyabb vagy vastagabb réteg rakódik le. Az előállított anyag itt látható először papir alakjában. Ezen lemezanyag természetesen még nagy mennyiségű vizet tartalmaz. A víz egy része hydraulikus sajtók segítségével távolíttatik el, míg a lemezben a hydraulikus gépekkel való kipréselés után is megmaradó vízmennyiség részben gőzszárítók útján, részben levegőszárítás útján távolíttatik el. Ez az így előállított száraz lemez még ipari czélokra nem alkalmas nyers volta miatt. További finomítás szükséges, mely a lemez egyengetéséből és simításából áll.
Frissen vágott fa, melynél a sejtek még nem száradtak el, sokkal alkalmasabb a papírgyártásra, mivel ezeknél a sejtek hosszúságánál fogva, egymáshoz tapadásuk nagyobb. Épen ezen sejtek tapadása miatt fehér lemez előállításához csak friss növésű fiatal fa használható, míg barna papirosnál ez nem anynyira fontos, mert a fa sejtjei a főzés következtében úgyis megnyúlnak. A barna lemez, épen ezen tulajdonságánál fogva, alkalmasabb ipari czélokra, mert szilárdsága sokkal nagyobb, mint a főzetlen fából készített fehér lemezé. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. augusztus 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Hogy készül a papír? : A papirlemezek megmázsálása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Hogy készül a papír? : A papírlemezek fényezése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1503x1226 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna