D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0582_0704_pix_Oldal_10_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Nemzeti Munkapárt helyiségei a Lloyd-épületben
B e s o r o l á s i   c í m : Nemzeti Munkapárt helyiségei a Lloyd-épületben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bejárat az udvarból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 31. sz. (1913. augusztus 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkáspárt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pest
G e o N a m e s I d : 3046431
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nemzeti Munkapárt helyiségei a Lloyd-épületben.
Bejárat az udvarból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A munkapárt költözködik. Az épület, melyben eddig székelt a Duna partján a Dorottya utcza, Ferencz József-tér- és Eötvös-tér között fekvő eléggé impozáns palotaszerű épületet, a Pesti Kereskedelmi Társulatnak úgynevezett régi Lloyd-palotáját lefogják bontani, hogy annak és a szomszédjában levő házaknak a helyén a "Generali Biztosító Társulat" egy új, nagyszerű palotát építhessen.
Térveit Hild József készítette.
A Kereskedőcég háza Leopold városában a Dunaparton, melly az idevaló Építő Mester Hild Úr igazgatása alatt készült. Alapkövét ő cs. kir. Főherczegsége Országunk Nádor Ispánya (József nádor) 1828-ik Észt. Június 4-én méltoztatott letenni. Ezen épületben vagyon egy díszes palota mellyet a Nemzeti Kaszinói Társaság bir.
A Nemzeti Kaszinó az első emeleti traktusnak azokat a részeit foglalta el, melyeket, ma a munkapárt, régebben a szabadelvű-párt bérelt és 1830-tól kezdve 1847-ig itt tartotta összejöveteleit, tanácskozásait, hangversenyeit és híres báljait. A palota második emeletén volt a Kereskedői Kaszinó, melyet kizárólag jobbmódú pesti kereskedők látogattak. Az épület földszintjén, ott a hol most a Hütll Tivadar-féle nagy porczellán-üzlet van, volt egy mindig túlzsúfolt kávéház. Az volt az akkori kereskedelemnek a börzéje. Később a nagy termet és a mellette két oldalt levő szobákat báli helyiségeknek használták és adták ki. Ott tartották többek között az ötvenes években az akkor nagyon kedvelt, fényes, úgynevezett "ifjú urak báljait", melyekben Dobsa Lajos és az örökké ifjú, de már nem nagyon ifjú Kovács László pesti ügyvéd nagy kitartással rendezték a franczia-négyeseket és a czifra kottilionokat.
A Lloyd-társaság időközben felépítette a Mária Valéria-utcza és a Dunapart között az új palotáját s oda költözött át. Így lett a Dorottya-utczai Lloyd-palotából a régi Lloydpalota és így ürültek meg azon régi palotának emeleti helyiségei. Kovách Lászlónak és általában az egész pártnak megtetszettek ezek a helyiségek. Csakhamar létrejött az alku. A Deák-párt átköltözött a Lloyd-palotába és azon időtől kezdve ez az épület Magyarország politikai közéletének egyik nevezetes központjává lett.
"
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. augusztus 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A lebontásra kerülő Lloyd-épület a Ferencz József-téren
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 787x1190 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna