D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0221_0344_pix_Oldal_38_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pozsonyi Ventur-utcza 15-ös számú ház művészi rácsokkal ellátott udvari része
B e s o r o l á s i   c í m : Pozsonyi Ventur-utcza 15-ös számú ház művészi rácsokkal ellátott udvari része
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 16. sz. (1913. április 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvar (telekrész)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rács
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korlát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészi vasművesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pozsonyi Ventur-utcza 15-ös számú ház művészi rácsokkal ellátott udvari része.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A régi oklevelek királyi kúria néven említik, így tudjuk, hogy a XV. század közepén Albert herczeg neje, majd Korvin Mátyás és neje Beatrix királyné lakott ebben a pozsonyi királyi kúriában. A következő század elején, a mohácsi csatasíkon veszett. Lajos király özvegye, Mária szállt meg a kastélyban.
A XVIII. század elején a régi királyi kúriát bérházzá alakították. Eleinte nemes Spindler Kristóf pozsonyi polgármester tulajdona volt. Itt állt a pozsonyi királyi harminczad-hivatal. A vámhivatalt akkoriban Gosztonyi István vezette. A vagyonos és tekintélyes volt polgármester és neje Tillinger Krisztina Anna-Terézia nevű leányát 1715 október 1-én nőül vette Kempelen Engelbert, a pozsonyi vámhivatal (harminczad) ellenőre.
A polgármesteri család nemesi czímere helyébe a nemzetes vitézlő kempeleni Kempelen-familia, czímere került a nemesi kúriára, ezüst pajzs alján, aranyleveles koronából kiemelkedő zöld lombos almafa.
Kempelen mint a, pozsonyi királyi vámhivatal főnöke, előkelő házat vezetett. Boldog házasságából több gyermek származott. Három fiú : András, János és Farkas.
(1711 augusztus 24-én) Kempelen Engelbert nyolczvan éves korában halt meg. A pozsonyi kúria örökébe, fia Farkas lép, kiben a családi hagyományt képező zsenialitás is korán mutatkozott.
A hajdani Kempelen-féle ház a XIX. században is nevezetes események színhelye volt. Itt zajlottak le az 1832-36-iki országgyűlések; ugyanebben a házban született 1832 márczius 2-án József főherczeg, a magyar honvédség főparancsnoka, valamint 1836-ban nővére Mária Henriette főherczegnő, a későbbi belga királyné.
Régebben - említi dr. Ortvay Tivadar - a Spindler és Kempelen, az 1830-as években a Teschenberg-családé, 1847 óta a Wittmann család tulajdonába ment át.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. április 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József főherczeg szülőháza Pozsonyban : Fénykép után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1192x1758 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna