D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0465_0581_pix_Oldal_12_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pannoniai származásu Szent Márton ereklyéinek hazahozatala Toursból Szombathelyre
B e s o r o l á s i   c í m : Pannoniai származásu Szent Márton ereklyéinek hazahozatala Toursból Szombathelyre
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 25. sz. (1913. június 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Szállítás, anyagmozgatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mikes János (1876-1945)
V I A F I d : 161806665
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Martin de Tours (316?-397)
V I A F I d : 73825464
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ereklye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szombathely
G e o N a m e s I d : 3044310
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pannoniai származásu Szent Márton ereklyéinek hazahozatala Toursból Szombathelyre.
1. Gróf Mikes János püspök és kísérete. - 2. Szent kút Szombathelyen, a hol a hagyomány szerint Szent Márton anyját megkeresztelte. - 3. Fehérruhás lányok. - 4. Az ereklyéket szállító kocsi. - 5. Tábori mise és a pápai áldás kiosztása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tours-i Szent Márton Szombathely egyik legjelentősebb történelmi személyisége, életrajzírója szerint 22 évesen keresztelkedett meg, ám két év után az elbocsátását kérte. Az ezt követő időt poitiers-i Szent Hilár püspök mellett töltötte tanulással, majd újra visszatért Savariába. Egész életét csodák kísérték végig, ilyenek voltak a betegek gyógyítása, a halottak feltámasztása. 80 évesen már várta halálának eljövetelét és tudatosan készült is rá. Candesben érte el a halál, itt betegedett meg. Utolsó napjait hamuból készült fekhelyén töltötte, nem engedte, hogy szalmából készítsenek neki egy másikat. Egyházszervező munkája után 397. november 8-án halt meg, temetése november 11-én történt meg. Halálhíre elképesztő gyorsasággal terjedt el. 1913 óta ereklyeként őrzik koponyacsontjának egy részét, amelyet a szombathelyi székesegyházban őriznek a Szent Márton-hermában. A hermát Tours érseke ajándékozta a városnak 1913-ban. A holttest Tours városába kerülése kalandos módon történt, mivel a testet több város is magának követelte, így Tours városának el kellett azt lopnia. Az őröket kijátszották, a maradványokat pedig kiemelték az ablakon. Nevezetes a herma arról is, hogy II. János Pál pápa szombathelyi látogatásakor annál az oltárnál imádkozott, melyen a herma található. A herma alapzata Tóth István szobrászművész alkotása."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent-Márton Pannonhalmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2566x2186 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna