D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0221_0344_pix_Oldal_49_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1849-iki Károlyi-huszárezred tisztjei
B e s o r o l á s i   c í m : 1849-iki Károlyi-huszárezred tisztjei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lotz Károly festménye a fóthi kastélyban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Lotz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1904
V I A F I d : 45477632
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 17. sz. (1913. április 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : huszár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ráday Pál (1830-1879)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Podmaniczky Frigyes (1824-1907)
V I A F I d : 25795116
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rohonczy Lipót (1807-1861)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Almássy Dénes (?-1871)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bethlen József (1824-1896)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1849
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1849-iki Károlyi-huszárezred tisztjei. - Lotz Károly festménye a fóthi kastélyban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Midőn 1848-ban kitört a szabadságharcz, Fóth gavallér ura ezüstjének legnagyobb ré­szét, mintegy húsz régi mázsát tett le h honvédelem oltárára. Ő maga is két fiával, a 22 éves Edével és az alig 16 esztendős Sándorral együtt kardot kötött és elrendelte, hogy birtokairól az összes fegyverfogható gazdatisztek és cselédek csapjanak fel honvédnek. Fellelkesülve e nemes példától, ekkor mondotta tollba báró Wesselényi Miklós, a Kossuth hírlapjá­ban megjelent "Nyilt levél gróf Károlyi Istvánhoz" czímű őszinte hódolatát. A levél megjelenése után Károlyi '1848 október havában felállított, kiruházott, fölfegyverezett és lovakkal ellátott egy 800 főből álló huszárezredet, a mely a 16-os számot kapta és tulajdonosa nevéről Károlyi huszárezrednek keresztelték el. A toborzás kizárólag Pestmegye területén történt.
Az ezred kiképzése öt havi időt vett igénybe és az 1849. évi tavaszi hadjáratban részt is vett. A tisztikarnak az ezred megalakulásakor, egykorú feljegyzések szerint, a következők voltak első tagjai: ezredes és parancsnok: Rohonczy Lipót; alezredes: Salamon Tódor; őrnagyok: Károlyi Ede gróf, Pálinkás Elemér; századosok: Podmaniczky Frigyes báró, Almássy Dénes gróf, Bethlen József gróf, Darányi Lajos és Haraszty György; főhadnagyok: Széll Ferencz, Kiss Miklós és Kun László; hadnagyok : Károlyi Sándor gróf, Vasváry Ferencz, Molnár Elek, Szappanos Sándor és Gyenes Barnabás. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. április 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Württemberg Sándor herczeg, a Württemberg királya nevét viselő 6-ik huszárezred tisztjei körében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2472x1437 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna