D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0101_0220_pix_Oldal_23_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az asszuáni új viztartó gát a Niluson
B e s o r o l á s i   c í m : Asszuáni új viztartó gát a Niluson
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 80 nyiláson zuhog át a víz
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 8. sz. (1913. február 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : regionális vízmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1899-1912
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az asszuáni új viztartó gát a Niluson. (80 nyiláson zuhog át a víz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Asszuán (a hajdani Syene) város közelében, az első vízesésnél, a Níluson keresztbe építve áll ma a hatalmas víztartó gát. Vizduzzasztót híd alakjában a Nilus deltájának legdélibb csúcsánál épített ugyan Mougel franczia mérnök Mohamed Ali bőkezűségéből. Ez a gát azonban nem felelt meg a czélnak és noha 1890-ben Scott angol mérnök a Mougel építményét tökéletesíteni igyekezett, távolról sem lehetett szó arról, hogy ez a duzzasztó a folyam vizét mindig egyenlő magasságban tartsa.
Az angol kormány elhatározta, hogy az asszuáni első vízesésnél, Phili alatt, Asszuán város felett a Níluson keresztül hatalmas víztartó gátat emeltet és nem fukarkodik a befektetendő tőkével. A gátépítés alapköltségeit nyolczvannégy millió koronában irányozták elő. 1899-ben kezdődött a munka és 1912 deczember 10-én készen állott az óriási víztartó gát. A hossza 1962 méter, magassága 30 méter, szélessége alul 27, felül pedig hét méter volt. 180 átereszen bocsátották keresztül a homokot és a sárüledéket, egy óriási zsilipes csatorna pedig a napi közlekedést biztosította. A mikor elkészült a hatalmas gát, akkor vették észre, hogy még így sem tölti be a feladatát. Emelni, szélesíteni kellett, sok helyütt átépítésre volt szükség, úgy, hogy a 84 millió építési költséget meg kellett toldani 48 millióval, összesen tehát 132 millióba került az asszuáni új víztartó gát!
"(Vasárnapi Ujság, 1913. február 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Asszuáni-gát
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1675x1208 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna