D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0961_1085_pix_Oldal_07_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A M. Kir. Operaház ujdonságai
B e s o r o l á s i   c í m : M. Kir. Operaház ujdonságai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A tánczkar a "Tavasz" balletben
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Guerra
U t ó n é v : Nicola
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1942
V I A F I d : 36219735
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-12-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 48. sz. (1911. november 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb előadóművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : előadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : balett
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Magyar Királyi Operaház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Nirschy Emília (1889-1976)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kranner Rózsi (1886-1908)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A M. Kir. Operaház ujdonságai. - Balogh Rudolf fölvételei.
A tánczkar a "Tavasz" balletben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " "Tavasz" czímet adott neki szerzője, Nicola Guerra balletmesterünk. A középkorban játszik; meséje végtelenül csekély, mindössze az, hogy egy úri kisasszony megszereti a kertjében gyönyörködő vándor költőt és szomorúan látja, hogy emez egy barátnőjével megy tova. A kis szivtörténet mozzanataihoz Beethoven, Schubert, Chopin, Mendelssohn egy-egy lüktető zongoradarabját irta át zenekarra Benkő Henrik, az Operaház érdemes karnagya; a szivhezszóló utolsó számmal, egy Schumann-dallal, valóban remekelt. Az ábrázoló Nirschy Emília és Kranner Rózsi k. a., elsőrangú alakításukkal, a darabnak is sikert szereztek. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. november 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf, Wolf-Ferrari, Ermanno, Golisciani, Enrico: A M. Kir. Operaház ujdonságai : Dalnoki (a gróf), Sándor Erzsi (a grófné) és Hegedűs (az inas) a "Susanne titká"-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2583x1763 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna