D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0713_0832_pix_Oldal_11_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Bruckenthal Sámuel arczképe a róla elnevezett nagyszebeni képtárban
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Bruckenthal Sámuel arczképe a róla elnevezett nagyszebeni képtárban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Weichert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 37. sz. (1911. szeptember 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Brukenthal, Samuel von (1721-1803)
V I A F I d : 32787602
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Bruckenthal Sámuel arczképe a róla elnevezett nagyszebeni képtárban. - Weichert festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Samuel von Brukenthal (Újegyház, 1721. július 26. - Nagyszeben, 1803. április 9.) Erdély kormányzója.
1745. augusztus 25-étől Nagyszebenben törvényszéki titkársegéd, 1749. december 29-étől első titkár, 1751. április 6-ától aljegyző lett. 1760. február 3-án Mária Terézia királynő címzetes guberniális tanácsossá nevezte ki s mint a szászok küldötte Bécsben maradt. 1761. november 27-én a nagyszebeni szász univerzitás királybíróvá és a szászok grófjává választotta. 1766. január 16-ától az Erdélyi Udvari Kancellária elnöke, 1768. január 28-ától belső titkos tanácsos, 1773-ban a szent István-rend commandeurje, 1774. július 5-étől a gubernium elnöke, 1777. július 26-ától Erdély kormányzója lett. Karrierje annál is figyelemreméltóbb, mivel nem tért át katolikus hitre, mint mások tették előmenetelük érdekében ebben a korban. Kormányzóként adó-, igazságügyi- és úrbéri reformot vitt véghez, melynek célja az volt, hogy az erdélyi viszonyokat a monarchiabeliekhez közelítse.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Samuel von Brukenthal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1539x2172 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna