D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0221_0352_pix_Oldal_58_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Tessza"; Erlanger Frigyes operájának előadása a budapesti Operaházban
B e s o r o l á s i   c í m : Tessza"; Erlanger Frigyes operájának előadása a budapesti Operaházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Női kar- Járjuk hát, mint szoktuk régen, Hogyha szól a dal, a nóta
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Alec (Rózsa), Tesszához (Szamosi) : Mért remeg, ah ne féljen, maradjon itt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A talbothayi tejgazdaság
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Angel (Környey) Tessza (Szamosi): Ah, tiéd e sziv!
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : zeneszerző
B e s o r o l á s i   n é v : Erlanger
U t ó n é v : Frédéric
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1943
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 17. sz. (1911. április 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb előadóművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szamosi Elza (1884-1924)
V I A F I d : 48885725
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Környei Béla (1873-1925)
V I A F I d : 314873097
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : előadás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1911. április 19.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Tessza"; Erlanger Frigyes operájának előadása a budapesti Operaházban.
1. Női kar: Járjuk hát, mint szoktuk régen, Hogyha szól a dal, a nóta. - 2. Alec (Rózsa), Tesszához (Szamosi) : Mért remeg, ah ne féljen, maradjon itt. - 3. A talbothayi tejgazdaság. - 4. Angel (Környey) Tessza (Szamosi): Ah, tiéd e sziv!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az új környezetbe vivő darab hősnője (az eredetiben: Tess, a mi angolul "Terká"-val egyértelmű) egy elszegényedett nemescsalád leánya; az I. felvonásban ő kel föl legkorábban, hogy az udvart seperje és a házban rendet tartson, valahol falun, jó messze Londontól; még a parasztlányok május 1-jei tánczán is részt vesz szerelmesével, Angellel; de mire onnan visszatér: az az örömhír várja, hogy egy gazdag rokonuknál szükség van társalkodónőre - és az a szomorú hír, hogy a kenyérmunkához való lovukat egy baleset megölte. Tess szívesen élne tovább is falun, de kénytelen a jól fizetett társalkodónői állást elvállalni.
Itt (a II. felvonás kastély-kertjében) a szolgáló személyzet irigysége üldözi; az úrnő felnőtt fia ugyan védelmébe veszi a szép fiatal lányt, de csak azért, hogy hála fejében Tess szerelmére igényt tarthasson. A lány azonban sem nem szereti őt, sem nem olyan romlott, hogy szerelem nélkül átengedje magát A lelkiismeretlen "ifjú úr", Alec erre egyszerűen erőszakot követ el a szerencsétlen leányon - a függöny gyorsan összecsapódik.
A kastélybeli élet kegyetlen durvasága után tisztes, kedves kép a III. felvonás: nagy tejgazdaságban dolgozik Tess; ogy monológban elbeszéli: hogyan menekült el szégyenével a kastélyból, hogyan adott életet egy picziny lénynek, a ki azonban hamarosan elpusztult; milyen szerencsétlennek érzi magát, s mily jól esik neki a szégyenét nem is sejtő Angel törhetetlen vonzalma. Angel meg is kéri kezét; Tess boldogító reménynyel oda is igéri, miután atyjával megígérteti, hogy ez Angellel megérteti leányasszonyi állapotát.
Bájos a IV. felvonás színtere: az esküvőről hazaérkező ifjú párt Tess barátnői gyönyörű virágfüzérekkel várják. Mikor a fiatalok "végre egyedül" maradnak; az asszonyka túláradó boldogságában térdre omlik és könnyek közt rebeg hálát férjének, ki őt gyalázatától megváltotta. Angel irtózattal kiált: mit jelent ez!? Kiderül, hogy az apa nem vallotta be a leányán ejtett foltot a vőlegénynek; Tess most maga kénytelen elmondani a rajta elkövetett bűnt, a mire pedig még gondolni is borzad. Angel őt szinte imádta - s most beszennyezve látja, nem bírja többé szeretni. Tess kétségbeestében vízbe öli magát. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. április 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: "Tessza"; Erlanger Frigyes operájának előadása a budapesti Operaházban: Angel (Környey): Megbocsátok, de nem szeretlek többé!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2581x2141 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna