D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0101_0220_pix_Oldal_32_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budai Sárosfürdő új épületének terve
B e s o r o l á s i   c í m : Budai Sárosfürdő új épületének terve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 9. sz. (1911. február 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyfürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budai Sárosfürdő új épületének terve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Ez a nagy telektömb a Gellért-tér, a Kemenes-út és a Kelenhegyi-út között fekszik, a Gellérthegy déli lejtőjének tövében, egy valóban eszményi szépségű keretben, köröskörül lejtős parkokkal, utakkal, hegyi terraszokkal.
A nagyszabású, monumentális épületet Sterk Izidor, Sebestyén Arthur és Hegedűs Ármin műépítészek együttesen tervezték, akként, hogy a gyógyszálloda és a fürdőépület szerves egységet alkot, míg a népfürdő külön fog állani. A gyógyszálloda főbejárata és homlokzata a Gellért-térre, illetve a Fehérvári-útra tekint; a fürdő főhomlokzata és főkapuja pedig a Kelenhegyi-útra és a Gellérthegy déli oldalára néz. Az épület ezen kettős homlokzatának lejtős nivókülönbségét a magas földszint egyenlíti ki. A magas földszint fölött a gyógy-szállodai épület három emeletsoron 133 vendég szobával és nyolcz kisérőszobával van tervezve.
A manzardhelyiségek a személyzet lakásául szolgálnak. Legtöbb vendégszoba előszobából, hálófülkéből és szalonból áll. Több szobához külön fürdőszoba is tartozik. Legnagyobb részük balkonnal, zárt erkélylyel, loggiával van ellátva és a legkényesebb igényeknek megfelelőleg berendezve. A szálloda üzeme penziós rendszerű lesz. A földszinten nagy vendéglő, czukrászda, posta-távirdahivatal, fodrász-borbély, virágkereskedés, menetjegyiroda, társalgó, iró, olvasó, zenehelyiség, nőszalon, ruhatár, étkezőtermek lesznek. Az emeletre személyszállító és betegszállító liftek visznek. Az emeleten hangversenyterem lesz, mely télikertül is szolgál. A szállodából a fürdőépület kupolacsarnokának karzatán keresztül a terraszos kertbe lehet menni. A má­sodik emeleten pedig a Kelenhegyi-utat áthidaló hidra, ezen keresztül pedig a Gellérthegy déli lejtőjén, a barlang előtt tervezett nagyszabású terraszra és kioszkhoz és a parkba lehet jutni, a honnét siklót terveznek a Gellérthegyre.
Ez az áthidalás egyik architektonikus szépsége az épületnek. Ehhez csatlakozik a magas és éles gúlában végződő torony és a hatalmas kupola a fürdőbejárat felett. A kupola és torony mintegy ellensúlyozza a meredek hegyoldal nyomasztó hatását erre a homlokzatra, de úgy a torony, mint a kupola különféle hűtő és más víztartók elhelyezésére is szolgál. A kelenhegyi-úti főkapun keresztül a 64 méter hosszú, 11 méter széles, karzatokkal díszített, üveggel fedett nagy központi fürdőcsarnokba jutunk, a hova az összes fürdők várótermei nyílnak s ez a csarnok várakozó, pihenő, szó­rakozó helye lesz a fürdőközönségnek. A csarnok kupolás részével a szálloda nagy társalgó terme van összeköttetésben és ide nyilik egy kisebb árkádos udvar is, mely összetolható üvegtetővel fedve, nagyobb szabású télikertet alkot.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. február 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sáros fürdő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sáros fürdő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2549x1269 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna