D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : projektoktatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Projektoktatás
B e s o r o l á s i   c í m : Projektoktatás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szeretet, türelem, tolerancia
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-03
E s e m é n y : létrehozva
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dolgozat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feladat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 Projektoktatás Szeretet, türelem, tolerancia Dia 2 Fő témakörök Tanuláselméleti háttér Tanulók a közoktatásban A projekt definiálása, története, kialakulása A projektek lebonyolítási módjai, értékelési lehetőségei Különböző témájú projektek elemzése A tanulók különböző lehetséges helyzetei a projektmunkában A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére A tanításművészet elemei Értékelés Dia 3 Milyen eljárásokat tekint hasznosnak a tanulás szempontjából? Kérjük, hogy osztályozza a felsorolt lehetőségeket 1-től 5-ig a fent említett szempont alapján! a.) Frontális osztálymunka b.) Tanári magyarázat c.) Önálló tanulói munka d.) Pármunka e.) A tanulók csoportos feladatmegoldása f.) A tanulók csoportos kísérletezése g.) A tanulók egy hosszabb projekten dolgoznak az iskolában tanítási idő alatt h.) A játék Dia 4 Dia 5 Tanulásszervezési eljárások MódszerDefinícióElőnyeHátrányaKompe- tenciák Példák A B C D E F G H Dia 6 Jelölje ötfokú skálán, hogy milyen jellegű tanulói produktumok alapján értékelné, osztályozná leendő növendékeit! a.) Dolgozat, röpdolgozat b.) Szóbeli felelet c.) Házi dolgozat, önálló feladat d.) Teszt e.) Gyakorlati produktum (pl. művészeti vagy technikai alkotás) f.) Projektmunka produktuma g.) Számítógépes (online) feladatok Dia 7 Dia 8 A gyerekek rendelkeznek-e Ön szerint az alábbi személyiségjegyekkel, kompetenciákkal, illetve Ön mennyire tartja fontosnak ezeket? Kérjük, az iskolai osztályozás módszerét alkalmazva válaszoljon a kérdésre! a.) Szilárd alapismeretek, magabiztos írni-olvasni tudás b.) Együttműködés és erre való hajlandóság c.) Gyakorlati számítások önálló végzése d.) Problémamegoldás e.) Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése f.) Talpraesettség, gyors döntés g.) Számítógép használatának ismerete h.) Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítások adása és megértése Dia 9 Dia 10 A projektoktatás gyökerei Projekt Történet Filozófia Kapcsolatok Dia 11 A projektoktatás gyökerei Projektmódszer Kapcsolatok Úttörő mozgalmak Cserkészet Történeti reformpedagógia Filozófiai pragmatizmus Dia 12 A projektoktatás pedagógiai koncepcióját meghatározó területek PROJEKT PEDAGÓGIA Pragmatizmus Reform- Pedagógiák külföldön Gyakorlati Kapcsolatok Hazai példák régről és napjainkból Konstrukti- vizmus Reform- Pedagógiák itthon Szociológia Hátrányos helyzet Dia 13 Projekt- pedagógia Pragmatizmus Reform- pedagógiák Gyakorlati kapcsolatok Konstrukti- vizmus Elméleti kapcsolatok Szociológia Dia 14 A reformpedagógia atyja: Jean- Jacques Rousseau (1712-1778) Dia 15 A projektoktatás atyja: John Dewey (1859-1952) Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál. 1912. Dia 16 A projektoktatás kidolgozója: William Heard Kilpatrick (1871-1965) A projektoktatás teljes szívvel végzett tervszerű tevékenység, amely társas környezetben megy végbe. 1921. Dia 17 Maria Montessori(1870-1952) A tanár szerepének megváltozása, mely szerint a pedagógus nem ismeretközlő, hanem a tanulási folyamat megtervezője, segítője. A gyermek mint személyiségének, tudásának építője. Dia 18 Célestin Freinet (1896-1966) Pedagógiai alapelvei: öntevékeny kísérletező tevékenység, a szabad önkifejező tevékenység, a megfelelően kialakított tevékenységi tér, a tartalmas közösségi élet. Dia 19 Mi a projektoktatás? Probléma centrikus, Reformpedagógiai elemekből építkező Olyan újszerű szervezési mód, melynek a Játék is része lehet, az Egyéni munka is fontos eleme, de Kis csoportokban is történhet a T anulás. Dia 20 A projektoktatás ismertetésének fő tartalmi elemei A projektoktatás értelmezése, a pedagógiai projekt kritériumai Pedagógiai célok a projektoktatás során A tanítási tanulási folyamat jellege a projektoktatásban Tanulásszervezési módok a projektoktatásban A projektoktatás tárgyi körülményei Értékelés lehetőségei a projektoktatásban A személyközi kapcsolatok sajátosságai a projektoktatás során A projekt lebonyolításának lépései Dia 21 Az oktatási projektek lebonyolításának lépései A téma meghatározása A projektmunka tervezése A téma feldolgozása Az eredmények bemutatása Értékelés
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: A fizikatanítás pedagógiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x574 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet