D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 741_860_pix_Oldal_46_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bolgár király szüleinek síremléke Gothában
B e s o r o l á s i   c í m : Bolgár király szüleinek síremléke Gothában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Koburg Ágost herczeg Amie Millettől; Klementina herczegnő Strobl Alajostól
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Stróbl
U t ó n é v : Alajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1926
V I A F I d : 11014418
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Millet
U t ó n é v : Aimé
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1819-1891
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-01-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 40. sz. (1910. október 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Koburg, August (1818-1881)
V I A F I d : 74939389
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Orléans, Clémentine d' (1817-1907)
V I A F I d : 18027994
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gotha
G e o N a m e s I d : 2918752
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bolgár király szüleinek síremléke Gothában.
Koburg Ágost herczeg Amie Millettől; Klementina herczegnő Strobl Alajostól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A góthai székesegyház palotaszerű sírboltja tudvalevőleg a Koburg - család temetkezési helye. A sírbolt egyik külön fülkéjében fekszik az 1881-ben elhalt Koburg Ágoston magyar lovassági tábornok, kinek remek szarkofágját a már elhunyt hires franczia szobrász, Amié Millet készítette, mig közvetlen mellette fekvő feleségének, Klementina herczegnőnek szarkofágját I. Ferdinánd bolgár király határozott kívánságára Stróbl Alajos mester készítette.
Midőn Klementina herczegasszony 1907 február havában elhunyt, a temetés után a bolgár király azt az óhaját fejezte ki testvérei előtt, hogy édesatyjuk szarkofágja mellé készíttessék el Stróbl mesterrel édesanyjuk szarkofágját is, a mihez úgy Kóburg Fülöp herczeg, mint Klotild főherczegasszony kész örömmel hozzájárult. A föladat megoldása nem volt valami könnyű, mert a kitűnően rajzoló bolgár király maga adta meg a magyar mesternek a szakszerű utasítást édesanyja, a franczia királyleány síremlékének elkészítéséhez.
A karrarai márványból készült síremléken Klementina herczegnő jellemzetes fejét fehér liliomokkal díszített koronaszerü diádéra fedi, alakját Bourbon-orleansi liliomokkal kivarrt palást takarja, rendkívül kicsi kezeiben feszületet és olvasót tart. Maga az alak életnagyságnál valamivel nagyobb.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. október 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koburg Ágost herczeg : 1818-1881
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koburg Klementina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2595x2008 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna